Ogólna charakterystyka energetyki

[praca magisterska z Łodzi]

Na każdym kroku cywilizowany człowiek styka się z energią nie mogąc się bez niej obejść. We wszystkich krajach energetyka stanowi bazę, na której opiera się nowoczesny przemysł i gospodarka. Każdy produkt jest produkowany przy użyciu różnych rodzajów energii.

Ludzie od dawien dawna starali się wykorzystać energię na własne potrzeby, które rosły w miarę rozwoju cywilizacji.

Rys.1. Poglądowy wykres zużycia energii przez człowieka na przestrzeni dziejów. Źródło: Chmielewski J.I. „Globalna wizja wykorzystania energii jądrowej w perspektywie 50 lat”, Energetyka nr 4/98, s. 148

Podstawowym źródłem energii dla Ziemi jest promieniowanie słoneczne. Ilość energii słonecznej emitowanej w kierunku Ziemi wynosi 173000 TW[1] [2] (moc zainstalowana w krajowych elektrowniach wynosi 0,033 TW). Około 30 % tej energii odbija się od atmosfery ziemskiej, około 47 % pochłaniają morza, około 23 % zużywa się w obiegu hydrologicznym (parowanie, opady), a tylko 370 TW (ok. 0,2 %) wprawia w ruch powietrze i fale morskie. Zaledwie 40 TW (ok. 0,02 %) pochłaniają rośliny które magazynują energię słoneczną w postaci energii wiązań chemicznych w procesie fotosyntezy. Dzięki temu procesowi – trwającemu setki milionów lat – z odpadów roślin i zwierząt powstały zasoby paliw kopalnych, które są jak dotychczas podstawową bazą surowców energetycznych.

Źródłem energii są nośniki energii pierwotnej : organiczne paliwa kopalne, paliwa jądrowe i tzw. odnawialne źródła energii.

Pierwszą siłą energetyczną wykorzystywaną na szerszą skalę przez człowieka była energia odnawialna (pomijaj ąc ogień z drewna).

W Polsce, pierwsza, udokumentowana informacja, pochodzi z 1264 roku – mówi się w niej o napędzanym wodą młynie na rzece Czarnej w Połańcu.

Wiadomo też, że w XIII wieku pracowało w Polsce kilkaset młynów wodnych, a w XVI-XVII wieku – kilkanaście tysięcy. Kilka młynów pracowało w pobliżu miast np. w Szydłowie było ich pięć, a w Wiślicy trzy. Znacznie później, bo w wieku XIX, przy pomocy energii wodnej były napędzane liczne zakłady w Staropolskim Okręgu Przemysłowym.

Jeszcze z początkiem lat pięćdziesiątych istniało w powojennych granicach Polski 6350 małych siłowni wodnych (w tym 800 nieczynnych), poruszających młyny, tartaki, folusze. Łączna ich moc zainstalowana wynosiła 65 MW.

Wskutek barbarzyńskiej polityki państwa totalitarnego pod koniec lat osiemdziesiątych pozostało w Polsce zaledwie 60 obiektów małej energetyki wodnej (MEW), czyli niewiele powyżej 10 procent potencjału z roku 1954.

W powojennej historii energetyki polskiej rozpoczął się proces gigantomanii, (skądinąd pozytywny), w którym nie musiało dojść do zniszczenia istniejących obiektów małej energetyki, pełniących przecież także inne, ważne dla środowiska funkcje. Rozpoczął się okres intensywnej rozbudowy krajowego systemu energetycznego, usiłujący sprostać rosnącym potrzebom przemysłu i społeczeństwa.

[1] TW = 1012 W

[2]Energia pierwotna – energia w postaci nieodnawialnej (energia chemiczna paliw) i odnawialnej (np. energia słoneczna, wód, geotermiczna i in.) czerpana bezpośrednio z przyrody, która nie była poddana technologicznemu procesowi przetwarzania [146 s.73].

 

Reklamy

Przestrzenne odniesienia kierunków działania w strategii stymulacji rozwoju

Podstawowy układ odniesień przestrzennych tworzył: podział administracyjny kraju na 49 województw, jako baza analityczna informacji statystycznych i studialny układ 12 regionów służący ujęciom syntetycznym. Przestrzenne ujęcie kierunków strategii stymulacji rozwoju składa się z dwóch części. Pierwszą stanowią odniesienia w skali całego kraju, w układzie odpowiadającym funkcjonalnej hierarchii celów rozwoju; druga opracowana później będzie się składała z zapisu odniesionego do poszczególnych 12 regionów.

Politykę przestrzenną w skali kraju ilustruje dziewięć schematów:

 • – Podstawowe strefy polityki przestrzennej
 • – Obszary koncentracji przeobrażeń strukturalnych
 • – Węzłowy układ infrastruktury gospodarczej
 • – Sieć zasilania infrastruktury technicznej
 • – Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia
 • – Środowisko przyrodnicze i kulturowe
 • – Powiązania międzynarodowe
 1. Podstawowe strefy polityki przestrzennej określają zróżnicowany stopień i sposób zaangażowania administracji centralnej w realizację polityki przestrzennej. Strefowy wymiar zaangażowania wynika z oceny procesów samoczynnych, sytuacji konfliktowych i otwarć na przyszłość. W zgeneralizowany sposób można wyróżnić obszar kraju o przewadze szans i obszar o przewadze zagrożeń. Granica między nimi biegnie po zachodniej stronie województw: olsztyńskiego, ciechanowskiego, włocławskiego, konińskiego, kaliskiego i południowych granicach województw: sieradzkiego, piotrkowskiego, kieleckiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego.

Zgodnie z założeniami strategii stymulacji rozwoju, działania interwencyjne rządu w strefie szans powinny być relatywnie ograniczone do wyróżnionych, pojedynczych celów, pozostawiając, w myśl zasad decentralizacji, kompleksowe programy rozwoju administracji regionalnej i samorządom terytorialnym. Profil tej interwencji powinien w pasie północnym preferować ochronę środowiska i opanowanie bezrobocia, a w pasie południowym – restrukturyzację gospodarki i zachowanie wartości kulturowych. Największą samodzielność należy pozostawić Wielkopolsce.

W strefie o przewadze zagrożeń, działania rządu powinny mieć charakter stymulujący i wspierający o bardziej ogólnym charakterze. Wzmożona interwencja rządu w regionach warmińsko-mazurskim i podlaskim powinna być nastawiona na aktywizację rozwoju uwzględniającą wysokie walory środowiska przyrodniczego; w odniesieniu do regionu lubelskiego – na przyspieszenie procesów rozwoju przełamujących istniejące zagrożenia; region mazowiecki i łódzki wymagają szczególnych działań zmierzających do przełamania utrwalonej depresji społeczno-gospodarczej powstałej wokół aglomeracji Warszawy i Łodzi.

Realizując funkcje koordynacyjne, należy zwrócić uwagę na związki zachodzące między aglomeracjami warszawską i łódzką oraz krakowską i katowicką, tworzącymi mniej lub bardziej rozwinięte konurbacje.

 1. Obszary koncentracji przeobrażeń strukturalnych – wynikają ze zróżnicowanego przestrzennie nasilenia procesów restrukturyzacyjnych i zdolności społeczeństwa do samodzielności. W strategii stymulacji rozwoju największe możliwości przekształceń reprezentują aglomeracje miejsko-przemysłowe, traktowane jako motory postępu. Dwanaście wyróżnionych aglomeracji powinno uzyskać status stolic regionów podlegających modernizacji dostosowującej je do standardów europejskich. Pierwszoplanowe miejsce wśród nich zajmują trzy aglomeracje: Warszawy, Krakowa i Poznania, o największym potencjale i dynamice przeobrażeń związanych także z rozwojem zróżnicowanych funkcji międzynarodowych.

Stołeczne funkcje Warszawy i dobre powiązania komunikacyjne stwarzają szczególne warunki dla lokalizacji przedstawicielstw międzynarodowych i instytucji z nimi związanych, a zwłaszcza dla kontaktów międzypaństwowych i kulturowych (nowoczesne centrum kongresowe, centra wystawowe i festiwalowe).

Ciągłość tradycji narodowych, potencjał intelektualny i artystyczny Krakowa predystynuje tę aglomerację do pełnienia funkcji centrum kulturowego i turystycznego o wymiarze międzynarodowym. Nowe przedsięwzięcia (nowoczesne centrum kongresowe i obsługi turystów) powinny nawiązywać do historycznego układu zespołów zabytkowych.

Tradycje handlowe o skali międzynarodowej, korzystne położenie i dobre powiązania komunikacyjne powinny decydować o rozwoju dotychczasowego profilu aglomeracji poznańskiej (rozbudowa i modernizacja terenów targowych, centrum informacyjne).

Drugą grupę tworzą aglomeracje, które już zapoczątkowały zmiany strukturalne, wykorzystując swoje predyspozycje do dalszego rozwoju. Są to aglomeracje: gdańska, szczecińska, wrocławska i lubelska.

Aglomeracja gdańska, opierając się na historycznie utrwalonych funkcjach portu morskiego, ma szanse wzmocnić swoją pozycję poprzez rozwój i modernizację zakładów i instytucji związanych z gospodarką morską o oddziaływaniu szczególnie istotnym w skali basenu morza Bałtyckiego.

Drugi znaczący port morski, jakim jest Szczecin – Świnoujście już obecnie efektywnie wykorzystuje swoje położenie. Bazując na funkcjach portowych i wzmacniając swój potencjał intelektualny może on w stosunkowo krótkim czasie stać się silnym i atrakcyjnym ośrodkiem regionalnym i współpracy międzynarodowej.

Aglomeracja wrocławska powtórnie podjęła wysiłek stania się silnym ośrodkiem regionalnym. Celowi temu służy dynamicznie rozwijany potencjał intelektualny i gospodarczy, znacząco oddziałujący na otaczające tereny. Ważną rolę odgrywa również Wrocław jako ośrodek współpracy międzynarodowej z południowo-zachodnimi sąsiadami Polski.

Aglomeracja lubelska ma historycznie ugruntowaną pozycję jako stolica regionu wschodniej Polski. Jej stopniowy rozwój, oparty na zasobach ludzkich tej części kraju, pozwolił na wykształcenie trwałych i względnie zrównoważonych struktur społecznych o wyraźnej tożsamości oraz na powstanie znacznego potencjału intelektualnego. Położenie aglomeracji predystynuje ją do ośrodka kontaktów międzynarodowych, głównie ze wschodnimi sąsiadami.

Trzecią grupę ośrodków tworzą aglomeracje potencjalne, ciągle jeszcze słabo wykształcone. Są to duże miasta: Białystok, Olsztyn i Rzeszów. Pełnienie przez te miasta funkcji ośrodków regionalnych warunkowane jest wzmocnieniem ich potencjału intelektualnego (rozwój szkolnictwa wyższego i działalności kulturowej) i gospodarczego. Ich dalszy rozwój, a w tym również i funkcji międzynarodowych, jest zdeterminowany zarówno położeniem, jak i regionalną specyfiką.

W procesie restrukturyzacji wielkich ośrodków miejsko-przemysłowych szczególne miejsce i znaczenie dla całego kraju zajmują przeobrażenia, którym muszą podlegać aglomeracje katowicka i łódzka. Olbrzymia skala i zakres przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, obejmujących wszystkie sfery życia, powinna zmierzać do stopniowej zmiany ich profilu gospodarczego i społecznego.

W aglomeracji katowickiej – likwidacja przestarzałych zakładów przemysłu surowcowego i ciężkiego oraz wprowadzenie nowych zakładów wysokiej technologii, z równoczesną modernizacją infrastruktury społecznej i technicznej, powinna doprowadzić do przywrócenia wydolności funkcjonalnej i zasadniczej poprawy warunków życia tej wielkiej konurbacji. Oznacza to w efekcie ponowne określenie miejsca i roli aglomeracji katowickiej w gospodarce narodowej, a jej funkcje międzynarodowe należy postrzegać w relacji z aglomeracją krakowską.

W aglomeracji łódzkiej, niezrównoważona dotąd struktura gospodarcza powinna ulec poprawie poprzez racjonalizację i modernizację istniejących zakładów produkcyjnych, wprowadzenie nowych gałęzi równoważących układ oraz konsolidację i ożywienie potencjału intelektualnego. Kształtowanie nowoczesnego oblicza tej aglomeracji i jej funkcji międzynarodowych musi uwzględniać bliskie sąsiedztwo z aglomeracją stołeczną oraz położenie na skrzyżowaniu autostrad wschód-zachód i północ-południe.

Wyraźnie zróżnicowany sposób potraktowania każdej aglomeracji jest podstawową zasadą polityki przestrzennej wyprowadzonej ze strategii stymulacji rozwoju, umożliwiającej określenie kierunków ich przeobrażeń i związków między nimi oraz ich znaczenia dla rozwoju całego kraju.

Drugie pole koncentracji działań restrukturyzacyjnych tworzą obszary problemowe okręgów surowcowo-przemysłowych: wałbrzyski, tarnobrzeski, legnicko-głogowski, turoszowski, bełchatowski, koniński. Przeobrażenia strukturalne polegają tutaj na racjonalizacji wydobycia surowców zgodnie z regułami gry rynkowej i przełamania ich monofunkcyjności, przez wprowadzenie produkcji i funkcji komplementarnych, opartych na wysokich technologiach. Restrukturyzacja obszarów problemowych w polityce przestrzennej wiąże się głównie z: intensywnym wykorzystaniem terenów i obiektów dużych zakładów państwowych, otwarciem nowych terenów dla inwestycji uzupełniających oraz rekultywacją terenów zdegradowanych. Działania te powinny uwzględniać inicjatywy krajowe i zagraniczne pozwalające na zmianę profilu gospodarczego i poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

Specyficzną grupę tworzą obszary problemowe, związane z likwidacją państwowych gospodarstw rolnych, rozmieszczone na ziemiach północnych i zachodnich. Skala zjawiska przekracza wymiar regionalny i wymaga kompleksowych działań restrukturyzacyjnych, polegających na wprowadzeniu struktur przestrzennych odpowiadających gospodarce farmerskiej (wielkość gospodarstw, obsługa rolnictwa, przetwórstwo, dostosowanie infrastruktury technicznej i społecznej do nowych potrzeb) oraz wykorzystaniu nadmiaru siły roboczej na miejscu dla rozwoju drobnych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych.

Procesy restrukturyzacyjne o dużej skali powinny objąć obszary o rozdrobnionej strukturze agrarnej rolnictwa. Podlegają one długotrwałemu procesowi modernizacji. Polityka przestrzenna powinna uwzględniać stopniowe przechodzenie na gospodarkę rodzinną i wysoką specjalizację produkcji (ogrodnictwo, warzywnictwo, zielarstwo, małe fermy hodowlane) oraz wprowadzanie nowych rozproszonych miejsc pracy (nowoczesne chałupnictwo, drobne zakłady przemysłowe i usługowe).

Innego sposobu potraktowania w kategoriach przekształceń restrukturyzacyjnych wymagają obszary charakteryzujące się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego, a szczególnie Zielone Płuca Polski oraz tereny nadmorskie, ziemie górskie i podgórskie. Polityka przestrzenna na tych obszarach powinna polegać na rozwoju zróżnicowanej lokalnie infrastruktury społecznej i technicznej umożliwiającej wprowadzenie funkcji turystycznych (agroturystyka, turystyka kwalifikowana) i rolnictwa ekologicznego (organizacja kontroli produkcji i zbytu) oraz uzupełnienie systemu obszarów chronionych i zwiększenie skuteczności ich ochrony.

Skoncentrowane obszary przeobrażeń strukturalnych należy postrzegać w kontekście zdolności kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Stosunek społeczności lokalnych do zmian strukturalnych w znacznym stopniu warunkuje ich zakres i tempo, a także wykorzystanie pozytywnych i opanowanie negatywnych skutków podejmowanych przedsięwzięć. Wyróżnić można cztery kategorie sytuacji w tym zakresie. Szczególnie sprzyjające warunki występują na obszarach o utrwalonej tradycji samodzielności i samorządności. Obszary te są predystynowane do względnie autonomicznych działań (Wielkopolska i Pomorze Nadwiślańskie, Górny Śląsk oraz Ziemia Krakowska i Małopolska Wschodnia). Powodzenie restrukturyzacji zależy tutaj od utrzymania właściwych proporcji pomiędzy ograniczoną interwencją państwa a samodzielnością samorządów terytorialnych wspieranych zwiększoną aktywnością społeczeństwa. Konkretyzacja tej zasady powinna przybrać formę zwiększenia odpowiednich uprawnień i środków pozostawionych do dyspozycji władz regionalnych (określony procent uzyskiwanych dochodów).

Drugą kategorię tworzą obszary powtórnie zasiedlone po II wojnie światowej, wymagające wykształcenia nowej tożsamości (Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk, Warmia i Mazury). Proces ten jest w dużym stopniu zaawansowany, a jego wzmocnienie powinno być jednym z czołowych zadań polityki przestrzennej, wyrażającej się w: wydobyciu specyfiki środowiska kulturowego, podkreśleniu wartości mogących stanowić tożsamościowy układ odniesienia dążeń społeczności lokalnych oraz w tworzeniu struktur przestrzennych sprzyjających integracji społecznej na różnych poziomach.

Odrębnego potraktowania w polityce przestrzennej wymagają obszary ściany wschodniej (Podlasie i Ziemia Lubelska). Podejmowane tu działania powinny polegać na systematycznym wzmocnieniu żywej jeszcze tożsamości lokalnej poprzez rozwój różnych form aktywności temu służących oraz na wzmożonej urbanizacji (nadawanie ośrodkom osadniczym praw miejskich) i poprawie infrastruktury społecznej i technicznej wpływającej na konsolidację ludności.

Szczególnym zjawiskiem w skali kraju jest obszar depresji społecznej i gospodarczej Polski środkowej (Mazowsze i Ziemia Łęczycko-Sieradzka) wymagający działań interwencyjnych dla przełamania regresu. W gospodarce rynkowej i pluralizmie politycznym należy efektywniej wykorzystać oddziaływanie dwóch największych aglomeracji, Warszawy i Łodzi, rozbudowując połączenia i związki tych silnych ośrodków z terenami je otaczającymi oraz wzmacniając pomocnicze ośrodki życia gospodarczego i kulturowego (obecne stolice województw).

Decydujące znaczenie w wykorzystaniu predyspozycji społeczeństwa do samorządności dla zmian strukturalnych ma utworzenie dużych województw i drugiego stopnia samorządu terytorialnego. Pozwolą one na mobilizację społeczeństwa wokół zamierzeń o skali regionalnej, z którymi ludność może się identyfikować oraz na przełamanie animozji i partykularnych interesów lokalnych, umieszczając je w kontekście dążeń integrujących społeczeństwo.

Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju

Podstawy merytoryczne polityki przestrzennej zostały sformułowane na podstawie trzech rodzajów opracowań: prac własnych Instytutu GPiK odnoszących się do strategii rozwoju kraju i podziału terytorialnego państwa, studiów i programów rządowych o charakterze strategicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów badań równolegle prowadzonych w ramach przygotowania koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (CUP), programów dotyczących procesów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych (resortowych i terenowych) oraz wyników studiów i badań prowadzonych przez inne ośrodki naukowe, a w tym: KPZK, IGiPZ PAN, EJRR i L Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalne znaczenie dla formułowania kierunków polityki przestrzennego zagospodarowania kraju mają wzorce zagraniczne, takie jak IV Raport planowania przestrzennego Holandii.

W Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej opracowano w latach 1991 1993 przesłanki zregionalizowanej strategii rozwoju kraju w ujęciu wariantowym, tj. strategii spolaryzowanego rozwoju i strategii zrównoważonego rozwoju (Wysocka E., Koziński J., 1993). Strategia spolaryzowanego rozwoju (wariant I) przyjmuje reguły gry rynkowej, kreując szczególnie korzystne warunki dla wolnej przedsiębiorczości, przy ograniczeniu roli państwa. Zakłada szybkie włączenie Polski do Unii Europejskiej i podporządkowanie się jej standardom. W strategii tej dominuje sfera produkcyjna, przy niezbędnych zabezpieczeniach sfer społecznej i ekologicznej. Powszechne zastosowanie tej strategii dałoby w efekcie: znaczący rozwój gospodarczy, poprawę obrazu ekonomicznego kraju, przyspieszenie zmian ustrojowych, pobudzenie wzmożonej przedsiębiorczości społeczeństwa, jednak kosztem odczuwalnego społecznie zróżnicowania warunków życia poszczególnych grup ludności i zabezpieczeń śW Instytucie Gospodarki Przestrzennej

Strategia zrównoważonego rozwoju (wariant II) zakłada znaczny zakres interwencjonizmu państwowego, zapewniającego bardziej wyrównane warunki życia oraz zwiększony protekcjonizm przez ochronę rynku krajowego. Jest ona nastawiona na łagodzenie negatywnych skutków transformacji systemowej. W tej strategii pierwszoplanowe miejsce zajmuje sfera społeczna, w różny sposób skorelowana z pozostałymi. Antycypując efekty realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, można liczyć na: większe wyrównanie warunków życia i redukcję napięć, ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia i degradacji środowiska oraz na bardziej równomierne rozłożenie w czasie i w przestrzeni obciążeń i korzyści. Ceną efektów pozytywnych jest ryzyko dość powszechnego i długookresowego utrzymania postawy roszczeniowej, utrata istniejących szans zróżnicowanego rozwoju, a w rezultacie groźba pojawienia się tendencji stagnacyjnych.

Odniesieniem przestrzennym obu strategii było 12 regionów, wyodrębnionych w wyniku prac studialnych nad terytorialnym podziałem kraju. Dla każdego regionu wydobyto:

 • – determinanty stabilizujące, wynikające z: położenia regionu, ogólnego potencjału mierzonego powierzchnią terenu i jego ludnością, uwzględniające powiązania zewnętrzne i strukturę wewnętrzną,
 • – uwarunkowania rozwoju określone diagnozą prospektywną sfer ekologicznej, społecznej i produkcyjnej oraz wiodącymi problemami,
 • – wizję przyszłości zarysowującą całościowy obraz regionu, wynikającą z istniejących szans i zagrożeń,
 • – możliwości wyboru kierunków działania, wyznaczone dwoma wariantami strategii spolaryzowanego i zrównoważonego rozwoju, które wyrażają rzeczywiste predyspozycje danego regionu.

W myśl postanowień ustawowych, bezpośrednią podstawą merytoryczną koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest Strategia dla Polski przyjęta przez rząd i Sejm. Dokument ten jest w istocie programową deklaracją intencji rządu, o charakterze postulatywnym i życzeniowym. Jest on wykładnią założeń ideowych opcji centro-lewicowej, sformułowanej w przekonaniu, że niezbędne reformy ustrojowe mogą być dokonywane mniejszym kosztem społecznym i bardziej równomiernym jego rozłożeniem. Strategia nosi cechy prospołeczne i reprezentuje tendencje wzmocnienia roli państwa, czego wyrazem jest propozycja utworzenia instytucji Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Międzynarodowej Integracji Gospodarczej. W strategii szczególny nacisk kładzie się na politykę fiskalną. Sferę gospodarczą określają trzy cele: szybki wzrost gospodarczy, stabilizacja systemowa i makroekonomiczna oraz poprawa warunków życia. Strategia zakłada: podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, zwiększony dopływ kapitału zagranicznego i stabilizację reguł gry ekonomicznej. Służyć temu mogą inicjowane przez rząd duże przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym i sektorowe programy restrukturyzacji. W przekonaniu autorów tej strategii, jest to strategiczna koncepcja zrównoważonego rozwoju, odpowiadają koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania

Na strategię składają się: część ogólna i dziesięć programów. Trzy pierwsze: Partnerskie stosunki pracy Negocjalny mechanizm regulacji płac, Reforma systemu zabezpieczenia społecznego i Przeciwdziałanie bezrobociu odnoszą się do sfery społecznej i mają charakter działań krótkoterminowych i interwencyjnych. Strategię działania długookresowego określają programy dotyczące: Rozwoju obszarów wiejskich, Inwestowania i kapitału ludzkiego oraz Międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki. Blok odnoszący się do polityki finansowej tworzą trzy programy: Średniookresowa strategia finansowa, Rozwój i reforma sektora finansowego i Bezpieczeńw. Trzy pierwsze: ?Partnerskie stosunki pracy?

Programy resortowe dotyczące: mieszkalnictwa, infrastruktury komunalnej, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, oświaty, znaczącego umocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego i zwalczania przestępczości, a także restrukturyzacji poszczególnych działów gospodarki pozostawiono w gestii ministerstw, wzmacniając w ten sposób układ resortowy. Uderza szczególnie przesunięcie programu ochrony środowiska z poziomu rządu na poziom resortowy.

Zarówno część ogólna, jak i poszczególne programy odnoszą się w zasadzie do kraju jako całości, ze sporadycznym adresowaniem do poziomu regionalnego, a rzadziej lokalnego. Odniesienia przestrzenne występują w sześciu programach i dotyczą instrumentarium polityki regionalnej państwa, odnowy i rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej wsi, intensyfikacji działań na rzecz rozwoju regionalnego, konsekwencji koncentracji przemysłu w niektórych regionach oraz sukcesywnej decentralizacji systemu finansów publicznych, tworzenia banków regionalnych i dążenia do powiększania przestrzeni ekonomicznej na poziomie regionów.

Rolę polityki przestrzennej, w realizacji Strategii dla Polski, można sprowadzić polityki

 • – zróżnicowania jej interpretacji w odniesieniu do odmiennych i często krańcowych uwarunkowań rozwoju poszczególnych obszarów kraju;
 • – koordynacji działań podmiotów gospodarczych, odpowiednio do predyspozycji poszczególnych układów funkcjonalnych;
 • – tworzenia platformy współdziałania administracji rządowej i samorządowej, umożliwiającej wykorzystanie możliwości i aspiracji poszczególnych jednostek terytorialnych;
 • – określenia sposobu postępowania w przestrzeni i czasie, różnicując odpowiednio hierarchię celów i dostosowując ich realizację do rzeczywistych możliwości;
 • – antycypowania spodziewanych efektów, przewidując skutki podejmowanych decyzji w myśl założeń „Strategii dla Polski”.

Za materiały poprzedzające koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju można uznać opracowane przez CUP w 1994 r. dwa dokumenty, tj. Raport o polityce regionalnej. Diagnoza (marzec) i Zasady polityki regionalnej państwa (lipiec) oraz Koncepcję opracowane przez CUP w 1994 r. dwa dokumenty, tj. „Raport o polityce regionalnej. Diagnoza” (marzec) i „Zasady…”

Diagnoza zawiera: makroekonomiczne uwarunkowania polityki regionalnej; regionalne zróżnicowania przebiegu i skutków procesów transformacji; cele, instrumenty i instytucje polityki regionalnej państwa w latach 1990 1993 oraz międzynarodowy wymiar polityki regionalnej w Polsce. Diagnoza opracowana została w układzie 49 województw, klasyfikując je na regiony (województwa): wiodące w procesach transformacji, słabo rozwinięte, koncentracji przemysłów surowcowych i tradycyjnych, depresji społeczno-ekonomicznej oraz na pozostałe regiony. Z diagnozy przebiegu i skutków procesów transformacji gospodarki w układzie przestrzennym wynika, że w latach 1990 1993 zaszły istotne zmiany w strukturze przestrzenno-gospodarczej kraju, spowodowane różną zdolnością adaptacyjną poszczególnych województw. Postępuje dalszy proces polaryzacji regionów, wymagający prowadzenia aktywnej polityki państwa, mającej na celu przełamywanie recesji i pobudzanie rozwoju całego kraju poprzez identyfikację i wykorzystanie zróżnicowanych cech, zasobów i predyspozycji poszczególnych regionów (Raport o polityce państwa)

Wnioski z oceny polityki regionalnej państwa w latach 1990 1993 otwierają Zasady polityki regionalnej państwa. Stwierdza się w nich:

 • – polityka regionalna kształtowała się pod wpływem priorytetów polityki makroekonomicznej,
 • – świadomie skoncentrowano się na polityce monetarnej i łagodzeniu szczególnie drastycznych skutków transformacji gospodarki na rynku pracy,
 • – przedmiotem interwencji centrum stały się niemal wyłącznie obszary szczególnego zagrożenia
 • – środki budżetowe przeznaczone bezpośrednio na politykę regionalną państwa były znikome,
 • – na szczeblu centralnym nie było organu rządowego odpowiedzialnego za politykę regionalną,
 • – nastąpił zanik podmiotowości prawnej i materialnej regionów wojewódzkich, sytuacja ta sprzyjała umocnieniu się pionowego układu administracji rządowej (o właściwości szczególnej), kosztem układu poziomego (o właściwości ogólnej).

Za międzynarodowe impulsy polityki regionalnej uznano możliwości korzystania między innymi z pomocy technicznej i środków inwestycyjnych Unii Europejskiej na cele rozwoju regionalnego oraz szanse rozwoju polskich regionów przygranicznych, wynikające z nasilającej się współpracy międzynarodowej.

Opracowane przez CUP zasady nie zawierają merytorycznych założeń polityki regionalnej państwa, ograniczają się do budowy struktur instytucjonalnych takiej polityki oraz określenia źródeł gromadzenia środków centralnych na wspieranie rozwoju regionów. Narzędziem polityki regionalnej mają być regionalne (wojewódzkie) programy restrukturyzacji i rozwoju o charakterze informacyjno-ofertowym. Obecnie na szczeblu rządowym opracowane są już programy restrukturyzacji województw: wałbrzyskiego, łódzkiego i katowickiego.

Warunki dotacji dla sektora MSP

Segment małych i średnich przedsiębiorstw doczekał się odrębnych wytycznych odnoszących się do krajowej pomocy regionalnej w latach 2007-2013. Segment ten, jakże istotny również z punktu widzenia możliwości realizacji celów Strategii Lizbońskiej, został jednak poddany pewnym „ogranicznikom” odpowiadającym logice realizacji wspólnej polityki regionalnej. I tak na przykład, wytyczne stanowią, że celem zapewnienia jej skutecznego ukierunkowania wielkość tego rodzaju pomocy powinna być dostosowana do poziomu trudności, jakie napotyka dany region. Ponadto dla uniknięcia niedopuszczalnego ryzyka zakłócenia konkurencji, w tym ryzyka wypychania z rynku istniejących przedsiębiorstw, pomoc ta, przynajmniej w początkowym okresie, powinna być ścisłe ograniczona do małych przedsiębiorstw, dysponować ograniczoną kwotą, a z czasem ulegać obniżeniu.

Wytyczne rozróżniają między wielkością pomocy państwa, która może zostać zatwierdzona pomiędzy regionami tzw. 86.3.a, gdzie wielkość dozwolonej pomocy na przedsiębiorstwo ograniczono do 2 mln euro a regionami 87.3.C, gdzie pułap dozwolonej pomocy ustalono na 1 mln euro. Dodatkowo, wytyczne nakazują równomierny rozkład tej pomocy, zgodnych z logiką horyzontu pomocy de minimis, tj. trzech lat: kwoty rocznej pomocy przyznanej nowo założonym małym przedsiębiorstwom nie mogą przekroczyć 33% wyżej wymienionych całkowitych kwot pomocy na jedno przedsiębiorstwo.

Wydatki kwalifikowane dotyczą wszelkich literalnie określonych w wytycznych kosztów, które zostały faktycznie poniesione w ciągu pierwszych pięciu lat od założenia przedsiębiorstwa, w tym na przykład[1]:

 • odsetki od pożyczek z zewnętrznych źródeł finansowania oraz dywidenda z kapitału własnego zainwestowanego według stopy nieprzekraczającej stopy referencyjnej;
 • opłaty z tytułu najmu maszyn/urządzeń produkcyjnych;
 • koszty zużycia energii, wody, ogrzewania, a także podatki (z wyjątkiem podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych) oraz opłaty administracyjne;
 • także amortyzacja, opłaty z tytułu leasingu maszyn/urządzeń produkcyjnych oraz koszty wynagrodzenia łącznie z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne, jeśli inwestycje bazowe, tworzenie miejsc pracy i rekrutacja nie otrzymały wsparcia w postaci innych form pomocy.

Wytyczne regulują także intensywność pomocy dla MSP w zależności od regionów ich lokalizacji, tj. intensywność ta nie może przekraczać[2]:

 • w regionach, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a) 35% wydatków kwalifikowanych poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od założenia przedsiębiorstwa oraz 25% w ciągu dwóch kolejnych lat;
 • w regionach, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) 25% wydatków kwalifikowanych poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od założenia przedsiębiorstwa oraz 15% w ciągu dwóch kolejnych lat.

Głównymi instrumentami służącymi wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększaniu dostępu do finansowania, Unia Europejska uczyniła programy na rzecz przedsiębiorczości: Wieloletni program dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości oraz obecnie wdrażany (tj. na lata 2007-2013) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), który został opracowany w celu realizacji strategii lizbońskiej. Z uwagi na to, że polityka MSP jest często realizowana na poziomie inicjatyw wdrażanych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym, zastosowanie mają także inne źródła finansowania, takie jak np. fundusze unijne.

Siódmy ramowy program badań obejmuje środki, mające na celu pomoc MSP w zaspokojeniu potrzeb związanych z finansowaniem prowadzonych badań. CIP przeznaczy blisko 1 mld euro poprzez instrumenty finansowe, które zgodnie z oczekiwaniami mają wnieść prawie 30 mld EUR no­wego finansowania dla MSP[3]. Nowy program zapewnia elastyczność w inwestycjach venture capital, rozumianych jako średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny, finansujący innowacyjne projekty, mogący w przyszło­ści przynieść duże zyski ich właścicielom, jednakże obarczony także dużym ryzykiem niepowodzenia.

W ramach CIP firmy z sektora MSP mogą liczyć na pomoc w zdobyciu kapitału oraz dostęp do usług wspierających działalność gospodarczą. Budżet programu wynosi ponad 3,6 mld EUR. CIP składa się z trzech programów szczegółowych, tj.[4]:

 1. Programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (1,13 mld EUR), którego celem jest tworzenie korzystnych dla przedsiębiorców warunków do prowadzenia działalności innowacyjnej.
 2. Programu na rzecz wspierania polityki dotyczącej technologii informacyjnych i komunikacyjnych (730 min EUR). W ramach Programu wsparcie udzielane jest na wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce i pobudzenie jej innowacyjności.
 3. Inteligentna Energia – Program dla Europy (727 min EUR). Wsparciu podlegają działania, mające na celu poprawę efektywności ener­getycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii, a także dywersyfikację jej źródeł.

Z kolei inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) została powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Celem inicjatywy jest wspieranie tworzenia i rozwój innowacyjnych MSP Mechanizm wsparcia polega na udzielaniu kredytów, pożyczek, poręczeń, innych instrumentów kapitałowych dla firm, w tym przedsiębiorstw typu start-up. W Polsce Inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na po­ziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Odrębną formę wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw stanowią fundusze unijne, w tym strukturalne. Dobrym przykładem w tym zakresie jest Polska, która po przystąpieniu w 2004 r. do Unii Europejskiej otrzymała pomoc z funduszy UE na rzecz wyrównywania różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym. W latach 2004-2006 Unia przeznaczyła na ten cel około 13 mld EUR, z czego około 8,3 mld EUR to środki pochodzące z funduszy strukturalnych[6]. Wcześniej Polska mogła korzystać z funduszy przedakcesyjnych PHARE, SAPARD, ISPA. Wsparcie z funduszy unijnych ma na celu likwidację dysproporcji wynikających m.in. z niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury (np. drogowej, telekomunikacyjnej), niekorzystnej struktury gospodarki narodowej czy niskiego poziomu kwalifikacji zawodowych. Pozyskane przez przedsiębiorców dotacje unijne przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności, poprawy jakości wytwarzanych produktów, świadczonych usług. Środki unijne prowadzą do wdrożenia nowoczesnych, innowacyjnych technologii, które w następstwie wpływają na obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenia rentowności MŚE W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 celem strategicznym dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Cel ten jest wdrażany za pomocą sześciu krajowych programów operacyjnych (PO)[7]:

 1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG);
 2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);
 3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ);
 4. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW);
 5. Programu Operacyj nego Europej ska Współpraca Terytorialna (PO EWT) ;
 6. Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT) oraz przy użyciu szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO), zarządzanych przez poszczególne zarządy województw.

Przykładowo, w ramach PO IG MSP mogą ubiegać się bezpośrednio o wsparcie z działań/poddziałań:

 • 4—4.1. Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac,
 • Wsparcie dla MŚP,
 • 2. Stymulowanie działalności B+R (prace badawczo rozwojowe) przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,
 • 3. Kredyt technologiczny,
 • 4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
 • 4.1. Zarządzanie własnością intelektualną dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Paszport do eksportu,
 • 1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
 • 2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Z kolei w ramach PO KL, MŚP mogą ubiegać się bezpośrednio o wsparcie z działań/poddziałań:

 • 1.1. (3 typy konkursów w zależności od przeznaczenia wsparcia) Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – studia podyplomowe; rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – ponadregionalne zamknięte projekty szkoleniowo-doradcze; rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – ogólnopolskie projekty otwarte,
 • 1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

MŚP stanowią jedną z grup bezpośrednich odbiorów pomocy unijnej w postaci powiązania na linii beneficjent (MŚP) – instytucja udzielająca wsparcia, bądź pośrednio mogą korzystać z funduszy UE, np. biorąc udział w ogłaszanych przetargach (jak inwestycje w przedsiębiorstwach, transport, informatyka, telekomunikacja).

Otoczenia krajowe, w których funkcjonują MŚP są bardzo zróżnicowane, podobnie jak rodzaje samych przedsiębiorstw, dlatego też polityki traktujące o MŚP muszą w pełni uwzględniać tę różnorodność oraz przestrzegać zasady pomocniczości. Ponadto, aby polityka wobec MŚP okazała się skuteczna, należy uwzględnić oczekiwania przedsiębiorstw w ramach innych polityk UE. Realizacja strategii „Europa 2020″ pozwoli na przeznaczenie większej ilości funduszy na badania i rozwój oraz innowacje w gospodarce, co w połączeniu z efektywniejszym wykorzystywaniem środków unijnych przyczyni się do podniesienia konkurencyjności UE, a tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy na rynku. W ramach tej strategii inwestowanie w czystsze technologie ułatwi walkę ze zmianami klimatu, a jednocześnie stworzy nowe możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw i pracowników.

[1] Wytyczne w zakresie wdrażania projektów  innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju regionalnego, Warszawa 2006

[2] Tamże.

[3] Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego Finansowanie rozwoju MSP – tworzenie europejskiej wartości dodanej. Komisja Wspólnot Europejskich. KOM(2006)349 wersja ostateczna, 29 czerwca 2006 r.

[4] Innowacyjni, „Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, nr 2/2007.

[6] M.S. Bańka, D. Wojtowicz, Polityka Spójności Unii Europejskiej w latach 2000-2006 i 2007-2013, PWE, Warszawa 2008, s. 45.

[7] M.S. Bańska, F. Gołembski (red.), Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno- gospodarczy Polski, Aspra J.R., Warszawa 2010, s. 90.

MSP – charakterystyka, istota

Działalność gospodarcza jest prowadzona przez wiele podmiotów, nazywanych przedsiębiorstwami. Używając tego terminu, najczęściej mamy na myśli duże, a nawet bardzo duże przedsiębiorstwa. Zdecydowana jednak większość podmiotów gospodarczych ma znacznie mniejsze rozmiary, o czym najczęściej informują liczba zatrudnionych pracowników, wielkość rocznych obrotów czy wartość posiadanego majątku. Umownie przyjęło się te przedsiębiorstwa nazywać małymi i średnimi[1]. Można zatem powiedzieć, że głównymi cechami gospodarki rynkowej jest dominująca przewaga prywatnej własności oraz znacząca rola małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w produkcji dóbr i świadczeniu usług. Są one postrzegane przede wszystkim jako podmioty kreujące nowe miejsca pracy oraz dające możliwość powstania zdrowej konkurencji wymuszającej wysoką jakość wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług zgodnie z oczekiwaniami klientów[2].

Małe i średnie przedsiębiorstwa znalazły trwałe miejsce w literaturze ekonomicznej i naukach o zarządzaniu, jednakże, mimo popularności nazwy, napotykamy trudności w ich zdefiniowaniu[3]. Wynika to z odmienności makroekonomicznych uwarunkowań społeczno-gospodarczych w różnych krajach, a także specyfiki branż, w których funkcjonują firmy. Problemem w zdefiniowaniu jest określenie górnej granicy oddzielającej małe przedsiębiorstwa od średnich i dużych[4]. Termin małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) łączy się z wieloma kontrowersjami i zastrzeżeniami. Podjęte próby klasyfikacji omawianych jednostek natrafiły na problemy metodologiczne, które rozwiązane zostały tylko częściowo i nadal pozostają przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych. Problemy definicyjne wynikają z braku jednoznacznego kryterium, które pozwoliłoby zakwalifikować daną firmę do grupy małych i średnich przedsiębiorstw[5].

Zgodnie z definicją MSP do celów statystycznych wyróżnia się[6]:

 • przedsiębiorstwa bez zatrudnionych (tylko właściciel),
 • przedsiębiorstwa mikro (od 1 do 9 zatrudnionych),
 • przedsiębiorstwa małe (od 10 do 49 zatrudnionych) oraz przedsiębiorstwa średnie (od 50 do 249 zatrudnionych).

W definicji do celów rachunkowości sprawozdawczej uwzględnia się sumę bilansową, której wielkość ulega zmianom w danym okresie.

Według tej definicji wyróżnia się: przedsiębiorstwa uprawnione do uproszczonej sprawozdawczości, które spełniają przynajmniej dwa z trzech następujących warunków: nie przekraczają sumy bilansowej 2,5 mln euro, nie przekraczają przychodów netto 5,0 mln euro oraz nie zatrudniają więcej niż 50 pracowników, a także przedsiębiorstwa, którym przysługują pewne ułatwienia w prowadzeniu tej sprawozdawczości, jeżeli spełniają przynajmniej dwa z wymienionych warunków: nie przekraczają sumy bilansowej 10,0 mln euro, nie przekraczają przychodów netto 20,0 mln euro oraz nie zatrudniają więcej niż 250 pracowników[7].

W Polsce stosuje się również bardziej szczegółową klasyfikację. Zgodnie z klasyfikacją Głównego Urzędu Statystycznego do grupy przedsiębiorstw[8]:

 • najmniejszych – zalicza się przedsiębiorstwa zatrudniające do 5 osób,
 • do małych – zalicza się:
  • przedsiębiorstwa zatrudniające od 6 do 50 pracowników (dotyczy to przemysłu oraz budownictwa)
  • przedsiębiorstwa zatrudniające od 6 do 20 pracowników (dotyczy to pozostałych działów gospodarki narodowej),
   • do średnich zalicza się:
  • przedsiębiorstwa zatrudniające od 51 do 500 osób (przemysł i budownictwo),
  • przedsiębiorstwa zatrudniające od 21 do 500 osób (pozostałe działy gospodarki),
 • do dużych – przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników.

W odniesieniu do całego świata można zastosować dość ogólną definicję przyjętą w statystykach OECD. Klasyfikuje ona przedsiębiorstwa na następujące cztery kategorie[9]:

 • mikro, zatrudniające do 19,
 • małe, zatrudniające od 20 do 99,
 • średnie, zatrudniające od 100 do 499,
 • duże – zatrudniające 500 i więcej pracowników.

Wciąż rosnąca rola MSP w wytwarzaniu PKB, zwiększaniu liczby miejsc pracy, w sferze rozwoju usług, nowych technologii, innowacyjności itd., spowodowała potrzebę zdefiniowania przez Komisję Europejską, jakie firmy zaliczamy do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm. Kryterium to okazało się ważne dla udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw[10]. W krajach Wspólnoty Europejskiej o wspólnej definicji MSP mówi się od dnia 3 kwietnia 1996 r. Wówczas to Komisja Europejska wydała rekomendację w sprawie tej definicji[11].

Kraje członkowskie oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny nie były zobligowane do jej przestrzegania pod warunkiem, że nie dotyczyła ona programów pomocy publicznej dla omawianego segmentu przedsiębiorstw zarówno krajowych, jak i unijnych. Aby przedsiębiorstwo mogło korzystać z pomocy publicznej, funduszy strukturalnych oraz programów ramowych winno spełniać warunki podane
w tabeli 3.

Tabela 3.
Definicja MSP obowiązująca w krajach Unii Europejskiej do końca 2004 roku

Kategoria Liczba pracowników (średniorocznie) Obrót netto lub Suma bilansowa
Średnie przedsiębiorstwa < 250 £ 40 mln € £ 27 mln €
Małe przedsiębiorstwa < 50 £ 7mln € £ 5 mln €
Mikroprzedsiębiorstwa < 10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007, s. 16.

Dodatkowym kryterium uwzględnionym przy definicji była niezależność firmy. Nowa definicja, przyjęta 6 maja 2003 r. przez Komisję Europejską, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 stycznia 2005 r.[12], charakteryzuje się większą przejrzystością prawną, zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia nadużyć przy korzystaniu z pomocy publicznej krajowej i zagranicznej. Ma ona promować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w kontekście przedsiębiorczości i innowacji, przyczyniać się do rozwoju kooperacji oraz tworzenia klastrów przez niezależne przedsiębiorstwa[13].

W definicji zostały utrzymane wszystkie limity zatrudnienia, zwiększono natomiast granice dopuszczalnego obrotu netto czy sumy bilansowej (tabela 4).

Tabela 4.
Definicja MSP obowiązująca w krajach Unii Europejskiej od 2005 roku

Kategoria Liczba pracowników (średniorocznie) Obrót netto lub Suma bilansowa
Średnie przedsiębiorstwa < 250 £ 50 mln € £ 43 mln €
Małe przedsiębiorstwa < 50 £ 10 mln € £ 10 mln €
Mikroprzedsiębiorstwa < 10 £ 2 mln € £ 2 mln€

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007, s. 16.

Do zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r., dotyczących definiowania małego i średniego przedsiębiorcy, nawiązuje polska ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej[14] oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej[15]. Definiują one również kategorię mikroprzedsiębiorcy[16].

Podsumowując, należy podkreślić, że pojęcie „małe i średnie przedsiębiorstwa” (MSP) nie jest stosowane jednolicie w poszczególnych krajach i może oznaczać dość różne grupy podmiotów gospodarczych. Dzieje się tak z powodu stosowania odmiennych definicji MSP w różnych częściach świata. Inne parametry określają to pojęcie w Unii Europejskiej, a inne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Szwajcarii. Nie chodzi tutaj bynajmniej o samo nazewnictwo, ale o kryteria klasyfikowania. Różnorodne traktowanie małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych krajach doprowadza do zacierania się możliwości ich bezpośredniego porównywania. Dokonując więc analiz statystycznych dotyczących podmiotów tego sektora, należy zawsze mieć na uwadze fakt ich niepełnej kompatybilności. Zaliczenie konkretnej firmy do grupy małych i średnich podmiotów w danej gospodarce narodowej może być uzależnione od spełnienia różnorodnych warunków. Klasyfikacje wyznaczające kategorie przedsiębiorstw oparte są na kryteriach jakościowych, ilościowych lub mieszanych[17].

—-

[1] W. Pluta (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004, s. 9.

[2] G. Voss, A. Tokarski, M. Tokarski, Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 9.

[3] H. Zadora (red.), Finanse małego…, op. cit., s. 17.

[4] I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004, s. 13.

[5] P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć…, op. cit., s. 13.

[6] W. Pluta (red.), Finanse małych…, op. cit., s. 18.

[7] Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

[8] W. Pluta (red.), Finanse małych…, op. cit., s. 20.

[9] B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007, s. 15.

[10] W. Aftyka, A. Chmielewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo M.M., Warszawa 2005, s. 5.

[11] Commission Recommendation (96/280/EC) of 3 April 1996 (Official Journal L 107 of 30.04.1996)

[12] Commission Recommendation (2003/361/EC) of 6 May 2003, (Official Journal L 124, 20.05.2003)

[13] B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa…, op. cit., s. 16.

[14] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.).

[16] Zob. Balcerowicz E. (red.), Mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, CeDeWu, Warszawa 2002, s. 89-90.

[17] J. Czarecki, Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, WN PWN, Warszawa 2007, s. 11.

Ujęcie podmiotowe kierunków polityki przestrzennej

Polityka przestrzenna państwa ma trzy odniesienia podmiotowe: parlamentarne, samorządowe i obywatelskie. Do formułowania i realizacji polityki przestrzennej państwa upoważniony jest rząd jako władza wykonawcza. Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (z 7 lipca 1994 r.) Prezes Rady Ministrów przedkłada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (art. 56 pkt 3). Kształtowanie polityki przestrzennej państwa oraz koordynacja programów o znaczeniu ponadlokalnym dla realizacji celów publicznych należy do zadań właściwych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz wojewodów (art. 4 pkt 2). W skali lokalnej podmiotem polityki przestrzennej jest rada gminy, która uchwala studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obywatelski wymiar polityki przestrzennej nie jest ustawowo określony w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym.

Kierunki zregionalizowanej polityki przestrzennego zagospodarowania kraju odnoszą się do działania administracji rządowej na poziomie centralnym i wojewódzkim. Dotychczasowe badania i obserwacje funkcjonowania administracji publicznej wskazują na obiektywne ograniczenie pola efektywnej działalności struktur zarządzania krajem. Ograniczenia te wynikają z:

– sektorowej struktury gospodarki narodowej, cechującej się dużym stopniem bezwładności, co odnosi się przede wszystkim do sektora państwowego,

– stanu zainwestowania kraju, cechującego się wysoką trwałością układów przestrzennych i infrastrukturalnych oraz form użytkowania,

– utrzymującej się mentalności społeczeństwa, ukształtowanej w okresie rozbudowanych form państwa opiekuńczego oraz centralnego sterowania gospodarką i całokształtem życia społeczno-politycznego w państwie,

– budzącej się samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego, wymuszonej coraz bardziej ograniczonymi możliwościami interwencyjnej działalności państwa,

– systematycznego wzrostu świadomości ekologicznej, wpływającej na działalność społeczną i gospodarczą,

– coraz dotkliwiej odczuwalnych ograniczeń wynikających z zasobów naturalnych, jakimi są klimat, gleby, szata roślinna, zasoby wodne i mineralne.

Silnymi ograniczeniami są również uwarunkowania okresu przejściowego oraz założenia podejmowanych przeobrażeń, jak decentralizacja władzy, samodzielność regionów oraz upodmiotowienie społeczeństwa, co wpłynie na dalsze ograniczenie pola możliwości działania administracji rządowej. Suma obiektywnych ograniczeń stanowi kontekst proponowanych kierunków polityki przestrzennej. Kierunki tej polityki nie mogą być utożsamiane z decyzjami planistycznymi, określającymi docelowy kształt wyobrażanej rzeczywistości. Sformułowania polityki wskazują na kierunki działania podmiotów, otwierające możliwości osiągnięcia założonych celów strategicznych.

Kierunki polityki przestrzennej odniesione są do trzech poziomów zarządzania, tj. centralnej administracji rządowej, administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) oraz samorządu terytorialnego współdziałającego z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie z założeniami ustrojowymi, przyjętymi w strategii stymulacji rozwoju, centralna administracja rządowa jest podmiotem samoograniczającym się. Uprawnienia w zakresie bezpośredniego zarządzania są lub będą przekazywane niższym szczeblom administracji publicznej. Natomiast wzmocnione będą jej funkcje inspirujące (deklaracje, intencje strategii, polityki), regulacyjne (ustawy i zarządzenia), interwencyjne (programy i zadania rządowe) oraz kontrolne (nadzór i monitoring).

W kategoriach polityki przestrzennej ogólny kierunek działania administracji centralnej można sprowadzić do:

– ograniczenia unifikacji działań regulacyjnych, otwierającego możliwości wykorzystania zróżnicowanej specyfiki poszczególnych obszarów kraju,

– uwzględnienia obszarów problemowych (szczególnie starych zagłębi surowcowo-przemysłowych i wiejskich obszarów depresji gospodarczej), wymagających działań interwencyjnych,

– gotowości do udzielenia pomocy w sytuacjach losowych (powodzie, pożary),

– zróżnicowanych form koordynacji i współdziałania z niższymi poziomami zarządzania.

Polityka przestrzenna rządu powinna być skorelowana z polityką społeczną i gospodarczą. W strategii stymulacji rozwoju za główne zadania rządu w zakresie działalności regulacyjnej uznano:

– konsekwentne i możliwie szybkie dokonanie prywatyzacji mienia państwowego, w różnych jej formach,

– przeprowadzenie reformy administracji publicznej wraz ze zmianą podziału terytorialnego kraju i ograniczeniem podziałów specjalnych na rzecz administracji ogólnej; działaniom tym powinno towarzyszyć wzmocnienie (uprawnienia i środki) samorządności terytorialnej i struktur społeczeństwa obywatelskiego.

Główną sferą działalności interwencyjnej rządu powinno być przygotowanie i konsekwentna realizacja programów restrukturyzacji podstawowych gałęzi przemysłu państwowego. Ogólna i długofalowa polityka rządu powinna zmierzać do gospodarki materiało- i energooszczędnej zdolnej do sprostania konkurencji międzynarodowej. Służyć temu powinna polityka popierania przedsiębiorczości oraz tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu małych i średnich zakładów produkcyjnych opartych na nowych technologiach.

W sferze działań zasilających pożądane przeobrażenia strukturalne najważniejszym zadaniem jest reforma systemu bankowego, umożliwiająca sprawny przepływ kapitału i racjonalne wykorzystanie środków finansowych. Do tej sfery działań należy również tworzenie ram prawnych i stymulacja wprowadzania wysokich technologii przez ścisłe sprzężenie nauki z produkcją przemysłową i usługami.

Podstawowe znaczenie w integracji przestrzennej w skali całego kraju i w powiązaniach międzynarodowych mają programy rządowe dotyczące: budowy sieci autostrad, modernizacji szybkich połączeń kolejowych, odpowiadających standardom europejskim i reelektryfikacji obszarów wiejskich. Do tej grupy programów powinien dołączyć pakiet związany z tworzeniem i racjonalnym wykorzystaniem zasobów wodnych.

Odpowiednio wzmocnionym przeobrażeniom strukturalnym muszą towarzyszyć właściwe zabezpieczenia warunków życia ogółu ludności. Zadaniem rządu jest tu opracowanie ogólnokrajowego programu opanowania bezrobocia, w którym obok niezbędnej pomocy społecznej powinno się uwzględnić odpowiednio przestrzennie zróżnicowane formy działalności aktywizującej. Zadaniem o daleko idących konsekwencjach jest również reforma służb publicznych. W realizacji tego zadania należy wykorzystać upodmiotowienie społeczeństwa i jego zróżnicowane zdolności samoorganizacji i samopomocy.

Szczególnie pilnym zadaniem jest szybki rozwój nowoczesnego szkolnictwa wyższego, zwiększającego w sposób zasadniczy liczbę osób z wyższym wykształceniem. Jest to nieodzowny warunek wprowadzania nowych technologii i sprostania wymaganiom otwartej gospodarki. W ramach działań pierwszoplanowych rządu znaleźć się też musi program zapewnienia bezpieczeństwa publicznego (reforma służb policyjnych, przekazanie części uprawnień władzom samorządowym).

Listę ważnych zadań rządowych zamykają działania stabilizujące, które w myśl strategii stymulacji rozwoju odnoszą się do środowiska przyrodniczego i kulturowego. Polityka ekologiczna rządu powinna dążyć do poprawy stanu środowiska przyrodniczego poprzez eliminację największych zagrożeń (zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby), szczególnie na obszarach ekologicznego zagrożenia. Równolegle z poprawą stanu środowiska należałoby tworzyć stopniowo krajowy system obszarów chronionych. Rząd powinien nadać właściwą rangę ogólnokrajowej działalności na rzecz zachowania i wykorzystania dziedzictwa i pomników historii o szczególnej wartości dla kultury narodowej, stwarzając odpowiednie ramy prawne i zabezpieczając środki na ten cel.

W ogólnych kategoriach przestrzennych działalność rządu przedstawiona wyżej w postaci zadań strategicznych będzie stymulowała: racjonalne wykorzystanie istniejącego zainwestowania, właściwe sposoby użytkowania i wykorzystania terenu, a także usprawnienie funkcjonowania układów przestrzennych. Konkretyzacja tych zasad może nastąpić w studiach regionalnych i wojewódzkich.

W studium polityki przestrzennej, podmiotowym odniesieniem na szczeblu wojewódzkim jest administracja rządowa 12 regionów, postulowanych do utworzenia w pracach nad nowym podziałem terytorialnym kraju, uwzględniając zarazem obecny podział województw. Za główne kryteria podziału na 12 regionów uznano: sprawność zarządzania, efektywne wykorzystanie osadnictwa, ciągłość tradycji historycznej, racjonalne wykorzystanie potencjału gospodarczego oraz zdolność dostosowania do standardów europejskich. Zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii stymulacji rozwoju – regionalna administracja rządowa aspiruje do podmiotowości wyrażającej się w postaci własnej strategii rozwoju.

Domeną strategii regionalnych są przede wszystkim:

– przełożenie polityki krajowej na poziom regionalny, określające, równocześnie wzajemne relacje między administracją ogólną a specjalną,

– koncepcja rozwoju gospodarczego i społecznego, oparta na specyfice regionu, określająca miejsce i rolę regionu w skali całego kraju,

– koordynacja działalności niższych szczebli zarządzania, głównie według wyróżnionych przestrzennie obszarów problemowych i funkcjonalnych,

– bezpośrednia działalność interwencyjna w sytuacji zagrożeń losowych.

Osiągnięcie zamierzonej podmiotowości regionów wiąże się z niezbędnymi postanowieniami konstytucyjnymi, a w dalszej konsekwencji ze stanowieniem przepisów prawnych określających zakres samodzielności regionalnej. Za kluczowe zadania administracji rządowej na poziomie regionalnym należy uznać:

– tworzenie sprzyjających warunków kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, wykształcenie i wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz popieranie samoorganizacji i samopomocy społecznej, wykorzystując tradycje w tym zakresie,

– sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości, szczególnie w odniesieniu do drobnej wytwórczości i usług bazujących na własnych zasobach naturalnych i ogólnym potencjale gospodarczym regionu,

– otwieranie pola dla nowych inicjatyw i przedsięwzięć gospodarczych w postaci konkretnych ofert lokalizacyjnych i inwestycyjnych, uwzględniających zarówno potrzeby własne społeczeństwa, jak i koniunkturę krajową i zagraniczną.

Realizacji tych zadań powinno służyć efektywne wykorzystanie potencjału i oddziaływania stolicy regionu oraz aktualnych ośrodków wojewódzkich dla konsolidacji i przyspieszenia rozwoju całego regionu, jak również utworzenie samorządowego lub samorządowo-rządowych powiatów i wzmocnienie szczebla podstawowego, tj. szczebla samorządów gminnych, będącego bezpośrednim podmiotem realizacji zamierzeń.

Zadania w zakresie działań interwencyjnych powinny przyjąć formę regionalnych programów restrukturyzacji gospodarki, określających zakres i tempo przemian oraz ich konsekwencje społeczne i ekologiczne. Szczególnym rodzajem programów powinny być objęte obszary występowania sytuacji konfliktowych. Propozycje głębokich i kompleksowych zmian strukturalnych dotyczyć powinny przede wszystkim:

– starych regionów surowcowo-przemysłowych, wymagających radykalnej zmiany profilu produkcyjnego,

– obszarów o dominacji dawnych państwowych gospodarstw rolnych, ulegających przekształceniom w kierunku tworzenia dużych gospodarstw farmerskich,

– zespołów miejsko-przemysłowych o monofunkcyjnym charakterze, wymagających wzbogacenia ich profilu gospodarczego,

– depresyjnych obszarów wiejskich w celu wprowadzenia funkcji komplementarnych, wykorzystujących ich zróżnicowane walory.

Zadaniem o ogólnym charakterze, związanym z rutynową działalnością władz wojewódzkich powinna być koordynacja przedsięwzięć podejmowanych w skali zespołu powiatów i gmin realizujących ponadlokalne cele publiczne.

Realizacja głównych zadań powinna być wzmocniona poprzez tworzenie regionalnych struktur służących zasilaniu i promocji przedsięwzięć gospodarczych. Odnosi się to przede wszystkim do sfery finansowej.

Ważnym zadaniem w skali regionalnej jest tworzenie nowoczesnych ośrodków współdziałania nauki z produkcją o profilu związanym z istniejącą specjalizacją wyższych uczelni i zakładów produkcyjnych oraz odpowiadającym charakterowi i funkcji regionu.

Integracja wewnętrzna dużych regionów będzie zależała od wykorzystania infrastruktury technicznej w zakresie powiązań komunikacyjnych oraz zaopatrzenia w wodę i energię. Służyć temu powinny programy wojewódzkie, wpisujące się w realizację krajowych programów rządowych, a zwłaszcza w zakresie:

– komunikacji drogowej, rozwijając komplementarnie i wzmacniając własną sieć powiązań pomiędzy ośrodkami miejskimi (ze zwróceniem uwagi na lotniska i przejścia graniczne),

– gospodarki wodnej, rozbudowując sieć retencji i głównych rurociągów przesyłowych,

– modernizacji sieci energetycznej i rozbudowy sieci gazowej.

Ważnym zadaniem w zakresie poprawy warunków życia ludności jest opracowanie i konsekwentna realizacja regionalnych programów opanowania bezrobocia. Jest to domena tego szczebla zarządzania. Uwzględniać one powinny wszystkie formy aktywizacji.

Zadaniem o regionalnym wymiarze jest przyspieszenie rozwoju szkolnictwa wyższego o profilu dostosowanym do tradycji i specyfiki regionu oraz nowych wymagań stawianych przez rozwój gospodarczy i zmiany cywilizacyjne (preferencja informatyki, biotechnologii i poszukiwania nowych materiałów).

Zadaniem stabilizującym rozwój regionów, stanowiącym wyznacznik i regulator działań gospodarczych, powinien być regionalny program związany z realizacją polityki ekologicznej, którego zadania powinny obejmować:

– likwidację zagrożeń środowiska przyrodniczego,

– poprawę jakości wód i rekultywację obszarów zdewastowanych,

– stopniowe tworzenie ekologicznego systemu obszarów chronionych, we współdziałaniu z sąsiednimi regionami.

Ważnym zadaniem władz wojewódzkich jest opracowanie koncepcji ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego, inspirującej i koordynującej działalność organizacji społecznych i stowarzyszeń kulturowych (ochrona zespołów i obiektów zabytkowych, krajobrazu kulturowego, wspieranie folkloru).

Zadaniem towarzyszącym działalności w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego powinna być koncepcja rozwoju turystyki i wypoczynku, inspirująca i koordynująca szeroki wachlarz konkretnych poczynań w tym zakresie. Szczególne miejsce w tej koncepcji powinno zająć propagowanie turystyki międzynarodowej i stwarzanie korzystnych warunków dla agroturystyki i turystyki kwalifikowanej, nastawionych na indywidualizację potrzeb.

Na poziomie regionalnym powinna nastąpić konkretyzacja działań odnoszących się do trzech kategorii przestrzennych, tj.:

– racjonalnego wykorzystania istniejącego zainwestowania, powinno ono polegać na: likwidacji przestarzałych struktur stanowiących balast rozwoju, modernizacji trwałych elementów zainwestowania, dostosowując je do nowych potrzeb i wymagań oraz wykorzystaniu istniejących i tworzeniu nowych rezerw stanowiących otwarcie na przyszłość,

– właściwego użytkowania i wykorzystania terenu w skali regionalnej, które operując racjonalnie procesami przestrzennej koncentracji i dekoncentracji przedsięwzięć, powinno polegać na wyróżnieniu obszarów o intensywnym zagospodarowaniu i obszarów o najwyższych walorach wymagających szczególnej ochrony,

– podniesienia sprawności funkcjonowania układów przestrzennych, co można osiągnąć przez konsolidację układu osadniczego we wszystkich skalach, a przede wszystkim przez połączenie stolic regionów jako głównego ośrodka postępu, z regionalnymi ośrodkami pomocniczymi (programowo i komunikacyjnie) oraz lepsze wykorzystanie miast małych w organizacji i przeobrażeniu osadnictwa wiejskiego, przywracając im dawną rolę.

 

Przesłanki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju

Podstawę formalną opracowania stanowi ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz inne akty prawne odnoszące się do planowania przestrzennego, takie jak ustawy: z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych między organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw; z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości; z 14 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska; z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody; z 24 października 1974 r. Prawo wodne; z 15 lutego 1962 r o ochronie dóbr kultury i muzeach (wszystkie z uwzględnieniem późniejszych zmian).

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzyga charakter, cel i tok opracowania koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Z jej przepisów wynika, że:

– W celu określenia podstaw i kierunków polityki przestrzennej państwa naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz wojewodowie prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i sporządzają programy odnoszące się do obszarów i zagadnień odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych prac (art. 55). Interpretując ten przepis, należy rozumieć, że powyższe opracowania powinny poprzedzać przystąpienie do sporządzania dokumentu określającego politykę przestrzenną państwa lub być co najmniej prowadzone równolegle.

– Minister Kierownik Centralnego Urzędu Planowania, w trybie prac nad strategią rozwoju kraju, sporządza i aktualizuje koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, określającą zwłaszcza przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania i cele oraz kierunki tej polityki (art. 56 pkt 1). W myśl tych postanowień CUP jest odpowiedzialny za sformułowanie polityki przestrzennej państwa, wiążąc ją ściśle ze strategią rozwoju kraju. Określana jest również treść.

– Minister Kierownika Centralnego Urzędu Planowania przedkłada Radzie Ministrów koncepcję, o której mowa w ust. 1. Rada Ministrów ustala, w jakim zakresie koncepcja stanowić będzie podstawę sporządzania programów dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych wpływających na przestrzenne zagospodarowanie kraju (art. 56 pkt 2). Takie sformułowanie oznacza, że dokument nie jest przedmiotem zatwierdzenia, a Rada Ministrów władczo rozstrzygając, co ma on zawierać, traktuje ten dokument (planistyczny) jako przedmiot wewnętrznego obiegu administracji rządowej.

– Wojewoda w oparciu o koncepcje polityki przestrzennego zagospodarowania kraju sporządza studium zagospodarowania przestrzennego województwa określające uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa (art. 57 pkt 1). Należy rozumieć, że koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest zasadniczą podstawą studium wojewódzkiego. Koncepcja, traktowana jako wytyczna wyższego rzędu, nie oznacza jednak władczej ingerencji w treść.

– Studium podlega uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (art. 57 pkt 3). Należy domniemywać, że podstawą uzgodnień jest koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, w której opracowaniu Ministerstwo to nie bierze bezpośredniego udziału, ale sprawuje pieczę nad studiami wojew.

– Naczelne oraz centralne organy administracji państwowej sporządzają programy zawierające zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów.

– Programy, o których mowa w ust. 1, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Kierownikiem Centralnego Urzędu Planowania i Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, podlegają zatwierdzeniu przez Radę Ministrów

– Przedmiotem uzgodnień, o których mowa w ust. 2, jest spójność programu z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, studium zagospodarowania przestrzennego województw.

Zatwierdzenie programów przez Radę Ministrów nadaje im charakter prawny potencjalnie wiążącej normy. Ich uprawomocnienie następuje poprzez wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uzgodnienie z CUP dotyczy zgodności z koncepcją polityki zagospodarowania przestrzennego, natomiast uzgodnienia prowadzone przez MGPiB odnoszą się do spójności ze studiami zagospodarowania przestrzennego województw oraz zatwierdzonymi uprzednio programami, których rejestr prowadzi to Ministerstwo.

W konkluzji należy jeszcze raz stwierdzić, że opracowania dotyczące polityki przestrzennej państwa, na poziomie centralnym i regionalnym, mają charakter materiałów pomocniczych, a nie ogólnie obowiązującej normy.

Podstawy formalne polityki przestrzennego zagospodarowania kraju wynikają również z jej miejsca i roli w aktualnie funkcjonującym systemie decyzyjnym, złożonym: z układu resortowego, struktury podmiotów gospodarczych i z relacji zachodzących pomiędzy administracją rządową a samorządową. Na kształt procesów decyzyjnych wpływa postęp w zakresie decentralizacji i deregulacji.

Za podmioty polityki uznaje się administrację rządową szczebla centralnego, wojewódzkiego i rejonowego, samorząd terytorialny, struktury zarządzania gospodarką i społeczeństwo.

Organami, które wprowadzają politykę przestrzenną w system decyzyjny jest Centralny Urząd Planowania i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Organy te regulują relacje międzyresortowe oraz związki między administracją centralną a terenową Obecny, realnie istniejący system decyzyjny jest niejasny i niestabilny. Zachodzą ciągłe zmiany w strukturze jego uczestników. Trwają prace nad reorganizacją administracji centralnej w kierunku zmniejszenia liczby resortów, modyfikowane są zarazem sposoby ich funkcjonowania i zakresy działania. Nadal otwarta jest sprawa reformy administracji publicznej i związanego z nią podziału terytorialnego kraju (powiaty, regiony). Rozstrzygnięcia te dotyczą struktury władzy i decydują o stopniu decentralizacji i relacjach między administracją rządową i samorządową.

Druga grupa zmian wpływających na proces decyzyjny dotyczy przeobrażeń strukturalnych w gospodarce, zachodzących pod wpływem procesów komercjalizacji, prywatyzacji, reprywatyzacji i restrukturyzacji. Zmieniają się proporcje między sektorami oraz siły nacisku związane z różnymi grupami interesów.

Trzecia grupa, obejmująca sferę społeczną, dotyczy reform obsługi ludności (edukacja, służba zdrowia, opieka społeczna) i samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego (tworzenie i funkcjonowanie fundacji, towarzystw i grup samopomocowych). Zmiany w tym zakresie wpływają na zwiększenie liczby podmiotów polityki przestrzennej.

O randze polityki przestrzennej państwa w systemie decyzyjnym świadczy jej ustawowo określony pomocniczy i uznaniowy charakter. Dążąc do maksymalizacji skuteczności polityki przestrzennej, w obecnej sytuacji, zająć można dwa stanowiska. Pierwsze, oparte na przyjęciu, w jej formułowaniu, rozstrzygających założeń merytorycznych i światopoglądowych, co oznacza jednoznaczność postawy wobec głównych ustaleń, czyli opowiedzenie się za określonym punktem widzenia. Wybranie tej drogi umożliwia konkretyzację zadań, a w konsekwencji zwiększenie skuteczności polityki, jednak przy świadomej kontrowersyjności rozstrzygnięć i uzależnienia realizacji zadań od czasu sprawowania władzy przez ekipę ją akceptującą.

Drugie stanowisko zakłada oparcie polityki przestrzennej państwa na najbardziej stabilnych jej elementach, z pozostawieniem szerokiego pola dla przyszłych rozstrzygnięć. Oznacza to obniżenie możliwości konkretyzacji ustaleń i skuteczności oddziaływania polityki, co prowadzi do mniejszej spójności podejmowanych decyzji. Obecna zmienna sytuacja okresu przejściowego skłania do formułowania polityki według tej drogi.

Wizja przyszłości

Podstawę określenia głównych celów i kierunków polityki przestrzennego zagospodarowania kraju stanowi wizja przyszłości. Jest ona wyrazem zbiorowych aspiracji społeczeństwa i twórczym wyobrażeniem przyszłości. W formułowaniu polityki przestrzennej pełni funkcję stabilizatora, tworząc ogólne ramy merytoryczne, gwarantujące spójność całości. Pożądany obraz przyszłości jest silnie zdeterminowany położeniem Polski w Europie i okresem przejściowym transformacji systemowej, a także relacjami między państwem a społeczeństwem.

Polska, widziana przez pryzmat sytuacji geopolitycznej, jest krajem średniej wielkości, o wysokim stopniu homogeniczności narodowej. Położona jest w newralgicznym punkcie Europy Środkowej pomiędzy stabilnym, wysoko rozwiniętym zachodem a zmieniającym się politycznie i gospodarczo słabym wschodem. Otwierają się szanse atutów położenia na szlakach międzynarodowych, zarówno na kierunku wschód-zachód, jak i w mniejszym stopniu na kierunku północ-południe. Obiektywne zróżnicowanie potencjału gospodarczego wschodnich i zachodnich sąsiadów skłania do odpowiedniego ukształtowania stosunków międzynarodowych. Nie ma obecnie wyraźnych zagrożeń zewnętrznych, choć stosunki na linii wschód-zachód stawiają Polskę w trudnej sytuacji zróżnicowanych zależności (integracja z Unią Europejską, powiązania gospodarcze z Rosją). Gwarancję bezpieczeństwa widzi się w przyjęciu Polski do NATO, co jest kwestionowane przez Rosję. Sytuacja względnego bezpieczeństwa sprzyja pomyślnemu wykorzystaniu trwałych wartości wynikających zarówno z położenia geograficznego, jak i potencjału gospodarczego kraju i stabilnych elementów w postaci sieci osadniczej i infrastruktury powiązań międzynarodowych. Podejmowane działania strategiczne powinny umożliwić przeciwstawienie się zmienności koniunktury gospodarczej i wahaniom stosunku partnerów zagranicznych do Polski, wyrażanych w kolejnych próbach konkretyzacji warunków przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i NATO. Ogólne uwarunkowania mają częstokroć bezpośredni wpływ na rozwiązanie konkretnych problemów odniesionych do miejsca i czasu ich występowania.

Wysoki stopień homogeniczności narodowej umożliwia koncentrację wysiłków na przezwyciężaniu niekorzystnych dysproporcji w zagospodarowaniu kraju. Niewielkie grupy etniczne mają wymiar lokalny, a ich problemy mogą być z powodzeniem rozstrzygane na poziomie regionalnym. Krytycznie oceniając cywilizacyjny poziom rozwoju ogółu ludności, przyszłość kraju należy widzieć w świetle znacznego i uznanego potencjału intelektualnego Polski, a budząca się aktywność elity gospodarczej jest zaczątkiem klasy średniej, otwierającej możliwości przejścia na wyższy poziom rozwoju.

Rozwój kraju w najbliższych latach jest silnie zdeterminowany warunkami działania w okresie przejściowym. Tempo zachodzących przemian jest grą pomiędzy potrzebą przyspieszenia przeobrażeń a oporem szerokich warstw społeczeństwa, wychowanych w innych warunkach ustrojowych. Wahając się między radykalnymi zmianami a stopniową ewolucją, należy uświadomić sobie straty zaniechania i opóźniania rozwoju. Doraźnie uzyskiwane efekty mogą być okupione trudnymi do nadrobienia ujemnymi skutkami, ujawniającymi się w dłuższym okresie czasu. Dylemat ten wyraża się najdobitniej relacjami zachodzącymi między skalą inwestycji a poziomem konsumpcji. W scenariuszu stymulacji rozwoju pożądane tempo zmian nie powinno być warunkowane priorytetem ograniczenia kosztów społecznych, lecz racjonalnością działania zmierzającą do osiągnięcia szybkich efektów gospodarczych.

Podstawowymi wyznacznikami wizji przyszłości, wzajemnie uzależnionymi są: utrzymanie i rozwój demokracji parlamentarnej i pluralizmu politycznego, integracja z Unią Europejską i wzmocnienie więzów sąsiedzkich (szczególnie w skali regionalnej) oraz konsekwentne tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, oparte na decentralizacji władzy i samorządności terytorialnej. Stanowią one nieodzowny warunek bazowy stworzenia obrazu przyszłości. Odrzucenie nawet jednego z nich oznacza odmienną perspektywę rozwoju.

Pokonanie odziedziczonych barier i przyspieszenie rozwoju powinno nas doprowadzić do ładu społecznego i gospodarczego opartego na właściwych proporcjach między niezbędnym zakresem interwencjonizmu państwowego a powszechnością warunków sprzyjających aktywności społecznej.

Przyszły obraz kraju powinno cechować bogactwo wszelkich przejawów życia wykorzystujących naturalne predyspozycje środowiskowe i dziedzictwo kulturowe, a także specyfikę poszczególnych obszarów kraju i silną tożsamość społeczności lokalnych. Granice polaryzacji zróżnicowanych warunków życia w wymiarze regionalnym i lokalnym, powinny wyznaczać z jednej strony tendencje do pokonania dystansu dzielącego Polskę od krajów wysoko rozwiniętych, a z drugiej strony stale podnoszony poziom powszechnie akceptowanych warunków życia.

Właściwe relacje pomiędzy państwem a społeczeństwem, idea regionalizmu i utrzymanie odpowiedniego dystansu pomiędzy posiadającymi a potrzebującymi (elitarność) tworzą wspólnie mechanizm stałego postępu cywilizacyjnego, gwarantując miejsce dla indywidualnego, twórczego działania każdego obywatela kraju. Głównym motorem rozwoju, sprzężonym z przeobrażeniami w skali globalnej, jest rozwój gospodarczy oparty na wykształconym profilu produkcyjnym przemysłu i rolnictwa, wykorzystującym racjonalne zasoby naturalne i predyspozycje regionalne. Podstawowe zasilanie rozwoju powinno płynąć z symbiozy nauki i postępu technicznego z systemem wytwarzania dóbr i ich wymiany. Przyjmując wiedzę za dobro o najwyższych wartościach, przepływowi informacji powinien sprzyjać rozwinięty system komunikacji i telekomunikacji, łączący ukształtowane ośrodki postępu technicznego)

Przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym z niepewności i polaryzacji, służyć będzie odpowiedni system gwarancji społecznych i zabezpieczeń najwyższych wartości środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Regulatorem sił motorycznych powinno być poczucie trwałości i stabilności, godzone z potrzebą permanentnych zmian prowadzących do pożądanych przekształceń.

Polska w wizji przyszłości jawi się jako stabilny kraj, światłego społeczeństwa, o ukształtowanej tożsamości regionalnej, wyzbyty kompleksu niższości w stosunku do państw rozwiniętych. Wyjście z okresu przejściowego oznacza:

– osiągnięcie stabilizacji politycznej, konstytucyjne unormowanie stosunków między państwem a społeczeństwem oraz pozbycie się balastu nieefektywnych, przestarzałych technologicznie przedsiębiorstw;

– ukształtowanie nowej świadomości społecznej i nowego systemu wartości wpływających na styl i warunki życia ściśle skorelowane z poczuciem tożsamości regionalnej i lokalnej;

– ukształtowanie ładu przestrzennego poprzez wykształcenie struktur regionalnych respektujących historyczne dziedzictwo i znajdujących swój wyraz w prawidłowym funkcjonowaniu silnie zintegrowanego systemu osadniczego, wykorzystującego potencjał największych aglomeracji miejsko-przemysłowych;

– radykalne zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów najbardziej rozwiniętych, mierzonego standardami Unii Europejskiej oraz utrwaleniu powiązań ze strukturami europejskimi.

Tezowy zapis wizji ma, z istoty swej, charakter ogólny, powinien być konkretyzowany i modyfikowany, zachowując zawsze swoją spójność. Polska jest krajem silnie zróżnicowanym regionalnie pod względem: warunków fizyczno-geograficznych, potencjału społecznego i gospodarczego, stanu zagospodarowania mierzonego stopniem urbanizacji. Rzutują one na pozycję regionu w okresie transformacji i na perspektywy dalszego rozwoju. Regiony zachodnie (Wielkopolska, Pomorze Zachodnie i Nadwiślańskie, Dolny Śląsk), dysponując zróżnicowanym stanem środowiska (duże walory, przy znacznych obszarach zdegradowanych i deficycie wód), znaczącym potencjałem gospodarczym, wysokim poziomem urbanizacji i przy stosunkowo niewielkiej skali konfliktów, korzystając z predyspozycji do samorozwoju, mają szansę osiągnąć stosunkowo szybko jakościowy poziom rozwoju dostosowany do standardów europejskich.

Regiony Polski południowej (Górny Śląsk, Ziemia Łęczycko-Sieradzka, Ziemia Krakowska i Małopolska Wschodnia) charakteryzujące się: dużą koncentracją ludności, wysokim stopniem zainwestowania, ale znacznie zdekapitalizowanym i dużym nasileniem konfliktów, największą degradacją środowiska, przy stosunkowo wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych mają możliwości, po przełamaniu barier, wejść na wyższy poziom rozwoju, wykorzystując bogaty stan posiadania i silne poczucie tożsamośrodowiska,

Trzecia grupa regionów skupionych w północno-wschodniej części Polski (Ziemia Lubelska, Mazowsze, Podlasie, Warmia i Mazury) cechująca się: ogólnym zacofaniem społeczno-gospodarczym, przy niskim stanie zainwestowania i środowisku przyrodniczym, o niskich zasobach i wysokich walorach musi dokonać stopniowego przeobrażenia społecznego.

Ogólna wizja kraju i jej zregionalizowany obraz stanowią w strategii stymulacji rozwoju kanon polityki przestrzennej państwa.

W sieci osadniczej, stanowiącej podstawowy element obrazu przyszłości, można oczekiwać, że największe i najbardziej rozwijające się aglomeracje miejskie osiągną poziom rozwoju pozwalający im na równorzędne konkurowanie z innymi miastami Europy o funkcje międzynarodowe. Największe szanse ma Kraków, jako wizytówka kulturalna Polski i Poznań, jako okno wystawowe polskiej gospodarki. Warszawa, po okresie rozwoju jakościowego, wzmocni swoją pozycję jako stolica kraju i międzynarodowy ośrodek biznesu. Główne miasta wschodniej Polski: Lublin, Rzeszów, Białystok i Olsztyn osiągną potencjał pozwalający im stać się pełnoprawnymi stolicami regionów.

Wprowadzenie nowego podziału terytorialnego kraju umożliwi konsolidację sieci osadniczej poprzez wzmocnienie związków miast średnich ze stolicami regionów i pełne wykorzystanie predyspozycji wszystkich jednostek osadniczych, bez względu na ich skalę.

Po przejściu przez trudny okres transformacji systemowej i uformowanie się ogólnokrajowego systemu obszarów chronionych krajobraz Polski nabierze bardziej harmonijnego obrazu, przez uporządkowanie zabudowy obszarów wiejskich i małw chronionych

Kośćcem przyszłej struktury przestrzennej kraju będzie układ trzech autostrad (Berlin-Warszawa-Moskwa, Drezno-Kraków-Kijów i Gdańsk-Kraków-Praga), stanowiący aktywny czynnik stopniowego kształtowania głównych korytarzy intensywnego rozwoju.

Pozytywnie zarysowana wizja przyszłości jest oparta na nadziei twórczego wykorzystania szczególnie korzystnego momentu historii oraz na wierze w sprawcze działanie mechanizmów samoczynnych środowiska przyrodniczego, gospodarki wolnorynkowej i samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Wizja przyszłości, ze swej istoty, jest efektem heurystycznych, wolnych skojarzeń i sumą postrzeganych sprzyjających okoliczności wykorzystania otwartych szans i twórczego stosunku do przyszłości. Nie zmienia to faktu, że stopień realności tej wizji jest uzależniony od realnie istniejących zagrożeń zewnętrznych (wrogość otoczenia i wydłużenie okresu integracji z Unią Europejską) i wewnętrznych (niestabilność sytuacji społecznej i politycznej). Hamulcem dążeń zakreślonych w wizji może być widoczne obecnie spowolnienie wprowadzania reform i procesów restrukturyzacyjnych. Barierą, której przełamanie jest warunkiem wejścia w jakościowy, nowy etap rozwoju jest poziom wykształcenia i mentalność społeczeństwa.

Odstąpienie od imperatywów zawartych w wizji zmusiłoby do poszukiwania strategii mniejszego zła, czyli sposobów przetrwania. Skrajnie apokaliptyczny scenariusz przyszłości wyklucza potrzebę tworzenia jakiejkolwiek strategii zbiorowego działania. Pesymistyczne wizje przyszłości od niepamiętnych czasów towarzyszą ludzkości. Nigdy jednak ze swej istoty nie mogą stać się drogowskazem dążeń wspólnoty.

Identyfikacja głównych problemów zagospodarowania przestrzennego kraju

Identyfikacja głównych problemów opiera się na diagnozie prospektywnej, ujawniającej mechanizmy zmian pozwalających na formułowanie przesłanek dalszego rozwoju, na które składają się: procesy samoczynne, sytuacje konfliktowe i otwarcie na przyszłość.

Sfera społeczna

Sfera społeczna określana jest przez ogólną kondycję zasobów ludzkich oraz przez wszelkie aspekty życia zbiorowego, na które składają się struktury i instytucje, zjawiska i procesy wynikające z wzajemnego oddziaływania na siebie grup i ludzkich jednostek, a także zjawiska psychospołeczne. Obecnie w Polsce jesteśmy świadkami zderzenia starej mentalności, ukształtowanej w warunkach zagwarantowania niezbędnych zabezpieczeń bytowych kosztem swobód obywatelskich, z wymaganiami i regułami demokracji parlamentarnej i koniecznością przyjęcia odpowiedzialności za własne warunki życia. Utrzymuje się przywiązanie do idei państwa opiekuńczego, które stopniowo traci rację bytu na skutek: obiektywnych zmian proporcji między świadczącymi a korzystającymi z pomocy, zwiększania się standardów życia oraz wzrostu niepewności spowodowanej fluktuacją gospodarki. Po rezygnacji z jednolitej władzy państwowej zapoczątkowany został proces głębokich zmian organizacji społeczeństwa, idący w kierunku systematycznego wzrostu samorządności i samopomocy. Nastąpiło rozluźnienie więzi pomiędzy tak rozumianą sferą społeczną a sferą gospodarczą. Gospodarka przechodzi fazę wszechstronnej restrukturyzacji, a zatrudnienie utraciło swoją stabilność.

Kategorię procesów samoczynnych w sferze społecznej tworzą zmiany: struktur demograficznych, zmiany w stanie zdrowia ludności, więzi społecznych i w poziomie edukacji.

Przyczyną zmian struktur społecznych są: wejście w fazę niskich przyrostów naturalnych (przyrost naturalny obniżył się z 342,6 tys. w 1980 r. do 102,0 tys. w 1993 r.), starzenie się ludności (udział mieszkańców Polski w wieku poprodukcyjnym wzrósł w wymienionym okresie z 11,9% do 13,4%) i wzrost długowieczności oraz gasnąca migracja ze wsi do miast (napływ do miast w 1985 r. wynosił 389,8 tys., a w 1992 już tylko 314,1 tys.). Szczególnie zachwiana jest struktura demograficzna w aglomeracjach i na obszarach wiejskich. Stan zdrowia określa poziom umieralności niemowląt, nadumieralność mężczyzn w wieku produkcyjnym oraz trudności w opanowaniu chorób społecznych, jakimi są przede wszystkim choroby układu krążenia i nowotworowe (w latach 1980 1992 współczynnik zgonów na 100 tys. mieszkańców z powodu chorób układu krążenia wzrósł z 474,4 do 537,4, a z powodu nowotworów ze 167,8 do 192,5). Stan zdrowia jest silnie warunkowany przez wysoki poziom spożycia alkoholu, palenie tytoniu i rozszerzającą się narkomanię (szczególnie wśród młodzieży). Wzrasta również liczba samobójstw (współczynnik zgonów z tego powodu, na 100 tys. mieszkańców, wzrósł z 12,6 w 1980 r. do 14,9 w 1992 r.). Najbardziej niepokojąca sytuacja zdrowotna ludności występuje na obszarach ekologicznego zagrożenia.

Jesteśmy świadkami postępującego procesu dezintegracji społecznej. Na proces ten składają się: zmiany struktury rodziny, charakteryzujące się zanikaniem rodzin wielodzietnych i stałym wzrostem liczby rodzin niepełnych (liczba samotnych rodziców z dziećmi wzrosła z 1246 tys. w 1980 r. do 1574 tys. w 1988 r.) i ludzi samotnych. Ich nasilenie w sposób najbardziej widoczny występuje w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Niektóre obszary wiejskie (wschodnia część kraju) dotknięte są defeminizacją, czyli zmniejszeniem się liczby kobiet w wieku rozrodczym. Jednym z symptomów dezintegracji jest również wyodrębnianie się różnych mniejszościowych kategorii ludności, wzrost ich roszczeń i coraz to nowych uprawnień.

Za proces samoczynny, ze względu na odłożony w czasie efekt, należy uznać również utrzymujący się niski poziom wykształcenia ogółu ludności (wykształcenie 1/3 dorosłych Polaków nie przekracza poziomu podstawowego). Źródła tej sytuacji tkwią w złej strukturze nauczania, nie przystosowanej do współczesnych wymagań (zbyt mała liczba uczniów w liceach ogólnokształcących) oraz w niedorozwoju szkolnictwa wyższego, zubożeniu społeczeństwa, braku środków budżetowych i motywacji kształcenia się. Ze zrozumiałych względów najlepsza sytuacja w tym zakresie występuje na obszarach bezpośredniego oddziaływania ośrodków akademickich.

Mimo zmian, jakim ulegał kraj w ostatnim 10-leciu zasadnicze znaczenie dla bytu narodowego ma nadal ciągłość procesów historycznych i poczucie tożsamości ludności. Państwo polskie przeobraziło się z wielonarodowego w silnie homogeniczne, gdzie grupy etniczne stanowią niewielki procent ludności kraju.

Sytuacje konfliktowe w sferze społecznej spowodowane są: wysokim bezrobociem, polaryzacją warunków życia i patologią społeczną. Polska osiągnęła chwilową stabilizację bezrobocia (ok. 15%), charakteryzującego się wysokim udziałem kobiet (53%) i młodzieży (35% stanowią bezrobotni w wieku do 24 lat) oraz pracowników o niskich kwalifikacjach (70% z wykształceniem podstawowym i zasadniczym). Zarysowuje się niebezpieczeństwo powstawania grupy ludności trwale pozbawionych pracy (ponad 40% pozostaje bez pracy powyżej roku, z czego co drugi powyżej dwóch lat), wymagających stałej opieki społecznej. Największe bezrobocie występuje na ziemiach północnych, wiąże się z likwidacją PGR, oraz faktycznie lub potencjalnie w miejscowościach o monofunkcyjnym profilu gospodarczym. Najmniej zagrożone bezrobociem są ej roku, Wprowadzanie gospodarki rynkowej spowodowało polaryzację warunków życia, którą charakteryzuje rozpiętość dochodów i stan posiadania między najzamożniejszymi a grupą ludności znajdującą się poniżej progu ubóstwa. Zmiany te odbywają się na tle daleko idących modyfikacji stylu życia i ogólnego wzrostu stanu posiadania. Zjawisko to ma dwa wymiary: wielkoprzestrzenny i lokalny. Występuje widoczny dystans między ludnością ubogą małych miast a ludnością bogatą skoncentrowaną w aglomeracjach. Najbardziej widoczny dystans notowany jest w większych skupiskach miejskich, gdzie koncentruje się grupa ludności najuboższej, potrzebującej bezpośredniej pomocy.

U podstaw coraz dotkliwiej odczuwanej patologii społecznej leży niedowład systemu prawno-organizacyjnego państwa, umożliwiający rodzenie się różnych form przestępczości, mniej lub bardziej zorganizowanej. Nastąpił spadek poczucia bezpieczeństwa publicznego. Czynnikiem sprawczym jest rozluźnienie norm moralnych, owocujące wzrostem: przestępstw (z 338 tys. w 1980 r. do ponad 881 tys. w 1992 r.) i korupcji. Szczególnie niepokojące jest nasilenie przestępczości nieletnich, która wzrosła z 9,5 tys. w 1985 r. do 12 tys. w 1992 r. i dalej wzrasta. Zjawiska patologiczne są skorelowane z rozmieszczeniem bezrobocia i dużą koncentracją ludności.

Problemem rodzącym konflikty w sferze kultury jest utrzymanie dziedzictwa kulturowego w sytuacji przywracania praw własności oraz spadku funduszy na renowację zabytków i działalność towarzystw kulturowych. Konflikty rodzą się również z niskiego stanu świadomości społecznej wartości dziedzictwa kulturowego i poniekąd niekompetencji samorządów, głównie małych gmin, które często podejmują decyzje planistyczne preferujące łatwo osiągalne efekty, nie szanując wartości kulturowych i krajobrazowych.

Potencjalne możliwości pożądanych przekształceń w sferze społecznej określa stosunek społeczeństwa do aktualnej rzeczywistości, który kształtuje się pod wpływem odziedziczonych i utrwalonych postaw oraz wyobrażeń o przyszłości. Dotyczy to przede wszystkim: stopnia aktywności społecznej, zdolności adaptacyjnych do nowych warunków i systemu wartości. Przejawem stanu apatii znaczącej części społeczeństwa jest małe uczestnictwo w wyborach parlamentarnych, a zwłaszcza samorządowych.

Społeczna zaradność i zdolności adaptacyjne znajdują wyraz w zróżnicowanym poziomie przedsiębiorczości, który jest wysoki w aglomeracjach, a zdecydowanie niski w małych miastach i na obszarach wiejskich. Adaptacja do nowych warunków funkcjonowania gospodarki uzależniona jest od: grup wiekowych, poziomu wykształcenia i woli podejmowania ryzyka zmiany zawodu.

Nadal utrzymują się postawy roszczeniowe i egalitarne ludności optującej za utrzymaniem państwa opiekuńczego. Opóźniają one proces przekształceń ustrojowych. Notuje się wzrost świadomości ekologicznej wpływającej pozytywnie na stosunek do środowiska przyrodniczego, przy niedostatecznym jeszcze zaangażowaniu w bezpośrednie działania.

Ważnym czynnikiem pozytywnych przeobrażeń jest samoorganizacja społeczeństwa, będąca wypadkową: zachowania ciągłości tradycji historycznej i kulturowej, uwzględnienia interesów lokalnych grup społecznych oraz przyjęcia określonego światopoglądu i systemu wartości.

Przełożenie sfery społecznej na sferę materialną zagospodarowania przestrzennego musi się odbywać poprzez uwzględnienie kumulatywnego efektu zachodzących zjawisk i procesów. Dotyczy to bezpośrednio warunków zamieszkania i wyposażenia w urządzenia i obiekty infrastruktury społecznej, a pośrednio całej sfery produkcyjnej i ekologicznej. Sytuację mieszkaniową, rozpatrywaną na tle ułomnej urbanizacji ubiegłego okresu, cechują: dotkliwe niezaspokojenie potrzeb ilościowych, złe utrzymanie istniejących zasobów i wzrastające koszty utrzymania, stopniowo przesuwane na barki użytkowników (likwidacja dotacji państwowych, wzrost opłat i czynszów). Wycofanie się państwa z roli inwestora nie idzie w parze z powstawaniem racjonalnego systemu kredytowania budownictwa mieszkaniowego, uwzględniającego poziom zamożności społeczeństwa. Krokiem w kierunku nowych zasad budownictwa mieszkaniowego, nastawionych na indywidualnego użytkownika, jest odstąpienie od: norm powierzchniowych i struktury mieszkań, ograniczenia stanu posiadania do jednego mieszkania i realizacji wielkich kompleksów mieszkaniowych na rzecz budownictwa indywidualnego i małych przedsiębiorstw. Problemem szczególnie ważnym jest zaspokojenie potrzeb ludności o średnim i najniższym statusie materialny. Przestrzenne problemy mieszkaniowe są skorelowane z rozmieszczeniem ubóstwa.

Powszechnie odczuwany jest niedowład infrastruktury społecznej, a zwłaszcza służby zdrowia i szkolnictwa wyższego, związany ze skromnym stanem posiadania i jego wykorzystaniem. Oceniając obecną sytuację, należy wziąć pod uwagę konieczność dokonania głębokich reform służb publicznych, wymuszonych komercjalizację, prywatyzacją usług i wzrastającymi wymaganiami jakościowymi. W Polsce reformy w tym zakresie nie weszły jeszcze w stadium efektywnej realizacji, co jest przyczyną utrzymujących się konfliktów i trudności. Na przeszkodzie poprawy sytuacji stoi również mentalność zawodowa nauczycieli i lekarzy, przyzwyczajonych do dotychczasowych form pracy.

Sfera społeczna rzutuje na funkcjonowanie sfery produkcyjnej, a zwłaszcza na: tempo restrukturyzacji, wydajność, jakość i konkurencyjność produkcji. Stosunki między tymi sferami kształtują się odmiennie na obszarach surowcowych i w starych okręgach przemysłowych, prężnie rozwijających się aglomeracjach miejsko-przemysłowych i na obszarach o dominującej funkcji rolniczej.

Zasadnicza zmiana podejścia do środowiska otwiera nowy okres zaangażowania społeczeństwa w jakościową poprawę własnych warunków życia i dążenie do zachowania najwyższych walorów przyrody (tworzenie ekologicznego systemu obszarów chronionych). Przy dobrych prognozach, nadal palącym problemem jest degradacja środowiska na obszarach południowej Polski (Górny Śląsk, Legnica, Kraków, Tarnobrzeg).

Ogólnie rzecz biorąc, zjawiska występujące w sferze społecznej są symptomami sytuacji kryzysowej okresu przejściowego wymagającego ponoszenia znacznych kosztów społecznych, w którym stan faktyczny nie odpowiada odczuciom społecznym. Rozczarowania wynikające z niezaspokojenia rozbudzonych oczekiwań wywołują stany frustracji utrzymujące postawy roszczeniowe i szerokie pole inercji społecznej. W tej sytuacji, subiektywny stosunek do dokonujących się pozytywnych przeobrażeń bywa często negatywny, niezależnie od stanu faktycznego.

Sfera produkcyjna

Sfera produkcyjna obejmuje wszystkie zjawiska i procesy o charakterze gospodarczym, występujące zarówno w przemyśle, jak i rolnictwie, a także w szeroko pojmowanej dziedzinie usług o charakterze rynkowym. W kategoriach ekonomicznych, sfera produkcyjna obejmuje tę część działalności gospodarczej, która jest prowadzona przez jednostki gospodarcze biorące udział w obrocie rynkowym. Ogólnie mówiąc, siły motoryczne powodujące zmiany w poszczególnych działach gospodarki są te same, te same również są kategorie występujących zmian. Istnieje tradycyjna współzależność między przemysłem a rolnictwem, zaczynając od zatrudnienia (migracja), poprzez środki produkcji, do przetwórstwa płodów rolnych włącznie.

Zasadniczym powodem zmian w sferze gospodarczej jest odwrócenie porządku ekonomicznego, czyli relacji między popytem a podażą, polegające na przejściu od globalnej i strukturalnej nadwyżki popytu (gospodarka niedoborów), rynek producenta gospodarka centralnie planowana, do stanu nadprodukcji gospodarki nadmiaru, rynek konsumenta gospodarka rynkowa. Drugą przyczyną zmian jest otwarcie gospodarki ściśle związane ze stowarzyszeniem z Unią Europejską. Jego skutkiem jest konfrontacja gospodarki kraju z wymaganiami konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. Szczególnie ostro zarysowuje się obecnie problem sprostania standardom europejskim w przemyśle.

Procesy samoczynne w sferze gospodarczej, o odmiennym charakterze od występujących w sferze społecznej i ekologicznej, są efektem działalności ludzkiej i mają charakter względny, uzależniony zarówno od stanu substancji materialnej i zachodzących w niej procesów, jak i form oddziaływania systemu zarządzania i społeczeństwa. Głównym procesem samoczynnym jest dekapitalizacja majątku trwałego, jego wykorzystanie oraz zacofanie technologiczne. Najgorsza sytuacja w tym zakresie ma miejsce w przemyśle surowcowym i ciężkim, stanowiącym własność państwa, charakteryzującym się dużą bezwładnością struktur. Stary i nieefektywny przemysł narażony jest na niewykorzystanie zdolności produkcyjnych, redukcję zatrudnienia, zahamowanie sprzedaży, a tym samym dochodów własnych, zawężenie działalności inwestycyjnej do remontów, utratę zdolności kredytowej, a w rezultacie na likwidację.

Reakcją na dekapitalizację i otwarcie rynków jest uruchomienie procesów restrukturyzacyjnych w poszczególnych gałęziach produkcji, prowadzących do podnoszenia jakości wyrobów, efektywności ich wytwarzania i dostosowania do zasad konkurencji oraz współpracy gospodarczej i finansowej (fluktuacja koniunktury). Konsekwencją procesów restrukturyzacyjnych jest zmiana struktury zatrudnienia, ze wszystkimi jej skutkami społecznymi. Tempo restrukturyzacji uzależnione jest od skali zainwestowania poszczególnych zakładów produkcyjnych (największe zakłady występują w górnictwie, hutnictwie i przemyśle chemicznym) i struktury funkcjonalnej (jednostki monofunkcyjne). Swoistą formą zmian strukturalnych gospodarki jest żywiołowy rozwój tzw. szarej strefy, obejmującej: niekontrolowane zatrudnienie, działalność samopomocową i działalność gospodarczą na granicy przestępstwa. Szara strefa gospodarcza odgrywa ważną rolę w okresie transformacji systemowej i w warunkach wysokiej niepewności. Łagodzi ona w znacznym stopniu ryzyko gospodarcze, bezrobocie i skutki ubóstwa.

Procesy samoczynne w rolnictwie mają podobny charakter. Cechą polskiego rolnictwa jest: olbrzymi nie wykorzystany potencjał ludzki i produkcyjny, wadliwa struktura gospodarstw rolniczych i zacofanie technologiczne jego znacznej części. Największa dekapitalizacja majątku trwałego nastąpiła w państwowych gospodarstwach rolnych. Utraciły one swoją rację bytu wraz z zaniechaniem dotacji państwa. Drugim polem procesów samoczynnych w rolnictwie jest znaczna grupa małych i nierentownych gospodarstw prywatnych, często bez następców. Zapoczątkowane procesy restrukturyzacyjne zmierzają do wyłonienia dużych, wydajnych gospodarstw rodzinnych i do zmiany otoczenia rolnictwa. Ich tempo uzależnione jest przede wszystkim od poziomu kultury rolnej, skali akumulacji kapitału, rozwoju integracji poziomej środowiska rolników i integracji pionowej łańcucha wytwarzającego żywność.

Przyczyną powstawania sytuacji konfliktowych, związanych z przeobrażeniami w sferze produkcyjnej, jest niezadowolenie społeczne spowodowane rezygnacją z bogatego dotąd stanu posiadania obiektów towarzyszących zakładom produkcyjnym, służącym obsłudze własnych pracowników i ich rodzin (ośrodki zdrowia, obiekty kultury, sportu i wypoczynku, mieszkania zakładowe). Są one stopniowo przekazywane innym podmiotom gospodarczym lub likwidowane. Najpoważniejsze konflikty powstają w efekcie dokonujących się zmian strukturalnych i technologicznych, powodujących niespotykaną dotąd skalę bezrobocia, wymagającego uruchomienia działań osłonowych, które w znacznym stopniu warunkują tempo przeobrażeń restrukturyzacyjnych. Konflikty te potęgowane są koncentracją dochodów przez małą część społeczeństwa.

Stałym źródłem utrzymujących się konfliktów jest zagrożenie środowiska przyrodniczego, spowodowane zacofaniem technologicznym przemysłu, jego dużą energo- i materiałochłonnością. Stopień zagrożenia jest wysoce skorelowany z koncentracją i skalą wielkości uciążliwych zakładów przemysłowych. Geografia tych zjawisk znajduje swój przestrzenny wyraz w rozmieszczeniu obszarów ekologicznego zagrożenia. Ekspansja sfery produkcyjnej i związana z tym żywiołowość przekształceń przestrzennych jest potencjalnym zagrożeniem krajobrazu kulturowego.

Za źródła sytuacji konfliktowych należy również uznać kontrowersje pomiędzy stopniem otwartości gospodarki a zakresem protekcjonizmu państwowego. Otwartość gospodarki jest wymuszana stosunkami międzynarodowymi i potrzebą przyspieszenia przeobrażeń ustrojowych, natomiast protekcjonizm jest uzasadniany ochroną narodowego stanu posiadania, redukcją negatywnych skutków transformacji systemowej i zmniejszeniem kosztów społecznych.

W rolnictwie sytuacje konfliktowe powstają na skutek dwóch przeciwstawnych tendencji, tj. zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie, w imię podniesienia efektywności i potrzeby zatrzymania ludności na wsi. Ograniczenie migracji ze wsi do miast nasila konflikty na obszarach wiejskich. Zatrzymaniu uwolnionej części zasobów pracy ma służyć wielofunkcyjny rozwój wsi, polegający na tworzeniu miejsc pracy w usługach, rzemiośle, drobnej wytwórczości, przetwórstwie rolniczym i leśnym oraz obsłudze ruchu turystycznego.

Kolizje występują również między rolnictwem, którego wzrost produktywności wzmaga zagrożenie, a ochroną środowiska przyrodniczego, szczególnie na obszarach prawnie chronionych. Barierą dla rolnictwa w coraz większym stopniu, staje się niewydolność gospodarki wodnej (jakość, poziom wód gruntowych, retencja, melioracje). Rolnictwo, w sytuacji polskiej, jest przedmiotem rozległego interwencjonizmu państwowego (ceny minimalne, skup interwencyjny, cła zaporowe), co opóźnia proces zmian strukturalnych.

W sferze produkcji uruchomione zostały procesy nastawione na przyspieszony rozwój i pożądane przeobrażenia. Wiodącą rolę odgrywają zmiany własnościowe, pod wpływem konstytucyjnego uznania własności prywatnej. Stosowane są różne formy prywatyzacji, takie jak: komercjalizacja, prywatyzacja kapitałowa i powszechna (utworzenie państwowych funduszy inwestycyjnych). Ich efektem jest przekroczenie 50% zatrudnienia w sektorze prywatnym. Duży nacisk kładzie się na rozwój infrastruktury ekonomicznej (banki, ośrodki przekwalifikowywania kadr, a także inkubatory przedsiębiorczości) przy wydatnym wsparciu funduszy międzynarodowych (BŚ, BRG, PHARE itp.). Dalszy postęp w przekształceniach gospodarczych uzależniony jest od: wdrażania postępu naukowo-technicznego, symbiozy nauki z produkcją oraz od stopnia zaangażowania kapitału zagranicznego, co wymaga jednak odpowiednich regulacji prawnych i stabilności politycznej kraju. Najbardziej korzystne warunki do przyspieszenia zmian występują w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, dysponujących już ośrodkami akademickimi i rozwijającą się infrastrukturą ekonomiczną.

O otwarciu rolnictwa na pożądane przemiany będzie decydować rozbudzenie aktywności społeczności wiejskiej, jej samoorganizacji i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz specjalizacja produkcji na odpowiednio wysokim poziomie. Osiąganie postępu jest zróżnicowane przestrzennie i kształtuje się odmiennie w poszczególnych regionach kraju.

W sferze produkcji następuje polaryzacja przestrzenna z kumulacją procesów samoczynnych, sytuacji konfliktowych i otwarcia na przyszłość. Na czoło wysuwają się bieguny wzrostu, za które należy uznać aglomeracje miejskie oraz takie regiony, jak: Wielkopolska i Pomorze Nadwiślańskie. Wielkim zagadnieniem restrukturyzacji gospodarki jest konurbacja śląsko-krakowska i regiony łódzki oraz wałbrzyski. Cechy trwałego regresu gospodarczego posiadają obszary wschodniej i północno-wschodniej Polski.

Strefa ekologiczna

Począwszy od lat 70 radykalnie zmieniły się relacje między człowiekiem i środowiskiem od nastawienia na eksploatację walorów i zasobów przyrody do podejmowania świadomych działań na rzecz ich zachowania. Przez tysiąclecia przyroda jawiła się jako żywiołowa jedność środowiska życia, której elementarne siły budziły respekt i szacunek. Stan ten zmienił się na skutek rozwoju cywilizacji, odbywającej się kosztem środowiska przyrodniczego. Rozwój ten uległ gwałtownemu przyspieszeniu, doprowadzając do krytycznej sytuacji. W świadomości ludzkiej nastąpił rozpad jedności przyrody na części składowe, do czego przyczyniła się specjalizacja nauki. Dopiero zagrożenie bytu ludzkości spowodowało zmianę dotychczasowego nastawienia. W imię dobrze rozumianego własnego interesu przenosi się punkt ciężkości na ratowanie najwyższych wartości i korzystanie z zasobów w granicach ich odnawialności. Skala zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie doprowadziła do umiędzynarodowienia problematyki ochrony środowiskiem ?

Na problematykę środowiska przyrodniczego składają się jego struktura, funkcjonowanie, a także wykorzystanie jego walorów. Polska należy do krajów zasobnych w bogactwa naturalne (surowce mineralne, klimat sprzyjający wegetacji, znaczący areał lasów i gruntów rolnych). Walory te uległy silnej degradacji i zagrożeniu, szczególnie dotkliwie odczuwalnych w stosunkach wodnych.

Procesy samoczynne są istotą przyrody, a jej nieograniczona złożoność nie poddaje się prostemu rozpoznaniu. W przyrodzie występuje ścisłe sprzężenie pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody żywej i nieożywionej. Mimo wielkiej presji człowieka na środowisko, przyroda zawsze zachowuje swoją zdolność do sobie właściwej samoregulacji, samoodnowy i specyficznej odporności. Przebieg tych procesów ma zawsze wymiar czasowo-przestrzenny, a ich zróżnicowanie wyznacza ramy działalności człowieka.

Człowiek, działając zgodnie lub wbrew przyrodzie, przyczynia się do występowania zjawisk kumulatywnych zachodzących w powietrzu, wodzie i glebie. W powietrzu kumulują się zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami gazowymi, takimi jak: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, tlenki azotu oraz różnego rodzaju substancjami pyłowymi, których przenoszenie następuje na rozległe obszary, nie respektując granic państwowych. Zanieczyszczenie powietrza odkłada się zarówno w wodzie, jak i w glebie. Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych spowodowane jest także zrzutami ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z gleb nawozami i środkami chemicznymi ochrony roślin. Najtrwalsza kumulacja zanieczyszczeń ma miejsce w glebach, gdzie ich naturalna neutralizacja wymaga bardzo długiego czasu. Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby wpływają na pogorszenie kondycji lasów. Utrata odporności lasów zwiększa zagrożenie szkodnikami. Konsekwencją degradacji środowiska przyrodniczego jest ginięcie coraz większej ilości gatunkowych oraz z gleb

Wyrazem zachodzących w przyrodzie procesów samoczynnych są odczuwalne bariery rozwoju i kształtowania warunków życia. W Polsce najsilniej odczuwalnymi barierami są: ograniczone zasoby wodne i ich zła jakość zagrażająca zdrowiu oraz zanieczyszczenie powietrza. Degradacja znacznych obszarów kraju zmusza do wprowadzenia ograniczeń chroniących najwyższe wartości środowiska przyrodniczego. W układach przestrzennych zapewnienie warunków dla właściwego przebiegu procesów samoczynnych jest głównym wyznacznikiem obszarów funkcjonalnych opartych na strukturze wzajemnie powiązanych ekosystemów.

Sytuacje konfliktowe rodzą się ze zderzenia agresywnej działalności człowieka z opornością środowiska przyrodniczego. Przyczynami konfliktów są przede wszystkim: koncentracja zainwestowania miejskiego i przemysłowego oraz ruchliwość ludności i dóbr (transport, turystyka); sprzeczność pomiędzy własnością prywatną a dobrem wspólnym, jakim jest środowisko przyrodnicze oraz transgraniczne przenoszenie zanieczyszczeń. W świetle stanu środowiska i tendencji rozwoju gospodarczego, najbardziej ogólnym zagrożeniem jest utrzymujące się dążenie do stałego wzrostu gospodarczego i nieustannego podnoszenia stopy życiowej. Konflikty o największym nasileniu i trwałości występują na obszarach ekologicznego zagrożenia i w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Również nadal należy się liczyć z zagrożeniami losowymi ze strony przyrody, w postaci gwałtownych zjawisk naturalnych, jakimi są powodzie, gradobicia, wiatry huraganowe, długotrwałe susze i pożary.

Otwarciem na przyszłość w kategoriach ekologicznych jest przeświadczenie, że znalezienie właściwych sposobów koegzystencji człowieka z przyrodą stanowi warunek jego przetrwania. Właściwych relacji z przyrodą poszukuje się poprzez: tworzenie ekologicznego systemu obszarów chronionych, pełniących funkcje przestrzennych ram działalności społecznej i gospodarczej, wprowadzanie technologii proekologicznych, odpowiednie regulacje prawne o różnym stopniu restrykcji, symbiozę przyrody z dziedzictwem kultury i produkcją rolną oraz poprzez rozwój samoorganizacji społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska i jego walorów przyrodniczych. Działania na rzecz środowiska przyrodniczego wymagają mobilizacji środków własnych i wsparcia finansowego ze strony organizacji międzynarodowych. Całościową koncepcją podejścia do ochrony środowiska jest idea trwałego zrównoważonego rozwoju, łącząca racjonalizację korzyści bieżących z niezbędnymi zabezpieczeniami na przyszłość.

Środowisko przyrodnicze w wymiarze przestrzennym jest wysoce i trwale zróżnicowane. Na jednym krańcu znajdują się regiony silnie zdegradowane, na granicy klęski ekologicznej (konurbacja śląsko-krakowska, obszar legnicko-głogowski i zagłębie siarkowe), na drugim plasują się rozległe obszary północno-wschodniej Polski (Zielone Płuca Polski) nadal o wysokich walorach środowiska przyrodniczego.

Przedmiotem szczególnej uwagi pozostają obszary zagrożone stepowieniem i niskim poziomem wód gruntowych (Kujawy Wielkopolskie, Mazowsze). Ogólny układ odniesienia tworzy system obszarów chronionych i obszarów ekologicznego zagrożenia.

Infrastruktura techniczna

Infrastrukturę techniczną tworzą systemy zasilania (woda, energia) oraz układy komunikacyjne (sieć transportu drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego) i informatyczne (telefon, fax, radio, telewizja, poczta komputerowa). Infrastruktura techniczna zapewnia funkcjonowanie życia społecznego i gospodarczego oraz pełni rolę stymulatora rozwoju. Właściwe zasilanie i utrzymanie łączności jest warunkiem każdej działalności człowieka, dlatego też infrastruktura ta ma charakter strategiczny. Jej systemy działają na czterech poziomach, wzajemnie ze sobą sprzężonych, tj. międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Polska należy do krajów o średnio rozwiniętej infrastrukturze technicznej, która jest jednak zróżnicowana regionalnie. Ogólnie jest ona lepiej rozwinięta w zachodniej części kraju i niedorozwinięta na obszarach wschodnich. Zasilanie w wodę jest związane z możliwością jej pozyskania i z wielkością zapotrzebowania. Krytyczna sytuacja występuje w konurbacji śląsko-krakowskiej, gdzie niezbędne są znaczne inwestycje w zakresie retencji i przerzutu wody. Trudności w zaopatrzeniu w wodę występują również w większości dużych miast. Szczególnym problemem jest zasilanie w wodę obszarów wiejskich, zarówno na potrzeby bytowe, jak i produkcyjne. Przy ogólnie niskich zasobach wodnych Polski (w stosunku do krajów europejskich), wynikających z położenia geograficznego, stałym problemem jest uzdatnianie wody, szczególnie z ujęć powierzchniowych.

Polska ma dobrze rozwiniętą sieć energetyczną wysokich napięć, wpisaną w układ międzynarodowy. Zapotrzebowanie na energię jest jak dotąd pokrywane z elektrowni węglowych (węgiel kamienny i brunatny) i w niewielkim stopniu elektrowni wodnych. Dalszy wzrost zapotrzebowania otwiera na powrót sprawę budowy elektrowni atomowych. Zasilanie gazem, nie pokrywające zapotrzebowania, odbywa się głównie ze źródeł położonych poza wschodnimi granicami kraju. Wykorzystanie własnych zasobów, nie w pełni rozpoznanych, nadal jest niewielkie i dotyczy południowo-wschodniej i północno-zachodniej części kraju oraz rejonu Ostrowa Wielkopolskiego.

Stopień rozwoju i stan zainwestowania sieci drogowej należy oceniać w świetle skokowo wzrastającej motoryzacji i otwarcia granic. Dotychczas względnie dobrze funkcjonujący system stał się niewydolny, szczególnie na przejściach granicznych, głównych szlakach komunikacyjnych o charakterze międzynarodowym i w większości miast. W sposób odczuwalny pogarsza się stan techniczny słabo utrzymywanych nawierzchni. Problemem więc jest zarówno utrzymanie stanu posiadania, jego eksploatacja, jak i niezbędny rozwój. Istnieje koncepcja budowy, w ciągu najbliższych 10 lat trzech-czterech autostrad na kierunkach wschód-zachód i północ-południe. Małe odcinki tych autostrad już funkcjonują.

Sieć kolejowa podlega modernizacji i restrukturyzacji pod wpływem zarówno radykalnej zmiany przewozów, jak i dostosowania się do nowych europejskich standardów (TGW i Eurocity). Część nieefektywnych linii ulega likwidacji, a na głównych trasach wprowadza się zmodernizowane połączenia. Najszybszym zmianom podlega komunikacja lotnicza poprzez modernizację i przebudowę lotnisk oraz zmianę taboru na nowoczesny. W sposób niedostateczny wykorzystywany jest transport lotniczy w skali krajowej, ze względu na wysoki koszt eksploatacji.

Stałym problemem rodzącym lokalne konflikty jest pogodzenie rozwijającej się sieci komunikacyjnej z coraz ostrzejszymi wymaganiami środowiska przyrodniczego.

Symptomem obecnych czasów jest dynamiczny ilościowy i jakościowy rozwój różnych form telekomunikacji. Systematycznie wzrasta ilość nowoczesnych central telefonicznych i połączeń światłowodowych oraz liczba użytkowników. Cechą nowych systemów komunikacyjnych jest ich wszechstronne zastosowanie. Dynamicznie rozwijają się systemy radiowe i telewizyjne, przechodzące na układy satelitarne i zregionalizowane.

Pozytywnym objawem zachodzących przemian jest przyspieszony rozwój systemów infrastruktury technicznej, otwierający nowe społeczne i gospodarcze perspektywy rozwoju.